Полезно в ДВ (бр. 58 от 23.07.2019 г.)

Държавен вестникВ новия 58-ми брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Закона за българските лични документи, съгласно които паспортите на българските граждани ще се издават със срок на валидност до 10 години, а на децата до 18-годишна възраст срокът ще бъде 5 години. Срокът за издаване на лични карти и паспорти ще бъде 30 дни при обикновена услуга, 3 работни дни при бърза услуга и 8 часа при експресна услуга след приемане на заявлението.

Министерството на външните работи предвижда подаването на заявления за подмяна на документи да се извършва автоматизирана информационна система за електронни услуги. Заявителите ще могат да подават заявления електронно и без електронен подпис, като към него приложат копие от валиден документ, който желаят да подменят. Измененията ще влязат в сила от 1 октомври 2020 г. При подаване на заявления в консулски и дипломатически представителства в чужбина сроковете за издаване на документи ще бъдат по-кратки. Въвежда се и възможност за получаване на документ чрез лицензиран доставчик на пощенска или куриерска услуга.

Обнародвани са и промени в Закона за здравето, с които се забранява на непълнолетни да употребяват наргилета и да купуват тютюневи изделия за тях, но предложението за въвеждане на забрана за пушене на наргиле на закрито отпадна.

Увеличават се и се детайлизират глобите, които касаят не само нарушителите на забраната за пушене, но и тези, които са го допуснали. Глобите за този, който допусне тютюнопушене в управляван от него обект, ще са от 300 до 500 лв., имуществена санкция от 1000 до 1500 лв., когато нарушението е извършено от едноличен търговец, или имуществена санкция от 3000 до 5000 лв., когато нарушението е извършено от юридическо лице.

Публикувано е ново Постановление № 184 от 19 юли 2019 г. за определяне размера на еднократната помощ за ученици, записани в първи клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите в началото на учебната 2019/2020 година, в което е предвидено тя да бъде в размер на 250 лв. Помощта се получава при средномесечен доход на член от семейството за предходните 12 месеца по-нисък или равен на 450 лв. Помощта се отпуска без доходен тест за деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и за деца, настанени в семейства на роднини и близки и приемни семейства по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.

Обнародвани са промени в Наредба № 1 от 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването. Отпада първоначално предвиденото задължение базите за обучение, получавали субсидия от Министерството на здравеопазването, да назначават на работа за срока на обучението специализантите, за които са получавали субсидия. Предвидено е тези специализанти да могат да избират лечебни заведения, области или общини, посочени със заповед на министъра, в които ще са длъжни да работят по придобитата специалност за срок от три години.

Променя се размерът на месечната субсидия, заплащана от Министерството на здравеопазването на базата за обучение, като той става две минимални работни заплати за страната и дължимите осигурителни вноски върху тях. Някой от специалностите ще получават и по три минимални заплати с цел придобиване на млади кадри.

Регламентиран е максимален срок, в който обучението за придобиване на специалност трябва да приключи с успешно полагане на държавния изпит – не повече от 5 години след изтичане на срока, определен за съответната специалност. След изтичане на този срок обучението за придобиване на специалност ще се прекратява. По този начин се поставят ясни времеви ограничения на обучението за придобиване на специалност, като всички специализанти са равнопоставени и ще бъдат избегнати възможности лица да са специализанти повече от 25 години, каквито случаи имало в практиката.

Вашият коментар