Полезно в ДВ (бр. 55 от 12.07.2019 г.)

В днешния брой на „Държавен вестник“ е обнародвана нова Наредба № 4 от 8 юли 2019 г. за финансово подпомагане на изграждането и обновяването на спортни обекти – държавна и общинска собственост. С новия акт се регламентира редът за финансово подпомагане на дейности в областта на изграждане и обновяване на спортни обекти – държавна и общинска собственост; поддръжката и развитието на спортната и материално-техническа база на държавните спортни училища, които включват строителство, преустройство, реконструкция и всички видове ремонт на държавните спортни училища и ползваните от тях спортни обекти и съоръжения – държавна и общинска собственост.

В наредбата са посочени и субектите, имащи право да кандидатстват с проекти за финансово подпомагане на гореописаните дейности, изискванията към съдържанието на проектите, сроковете и начина на подаването им, тяхното разглеждане и начин на финансово подпомагане на дейностите за изпълнението им, условията за тяхното отчитане и приемане, включително санкциите за неизпълнението им.

Обнародвана е Наредба за правилна и безопасна техническа експлоатация и поддръжка на елементите за вграждане, филтрацията и помпите към плувните басейни – самостоятелни или прилежащи към места за настаняване, която дава ясно разписани правила за правилната и безопасната техническа експлоатация и поддръжка на елементите за вграждане, филтрацията и помпите към плувните басейни – самостоятелни или прилежащи към места за настаняване.

Басейните трябва да бъдат проверявани 2 пъти годишно – от 1 април до 1 май и от 30 септември до 31 октомври. Собственикът или лицата, стопанисващи плувните басейни, трябва да назначат тричленна комисия от експерти, която да извърши проверка на басейна. Задължение на собственика е също да съхранява досие на съоръжението, което съдържа проектната и техническа документация, информация за всички елементи на вграждане, филтрация и помпи към басейните, документацията за извършените ремонти, както и всички документи, издадени от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.

Публикувана е нова Наредба № 67 от 4 юли 2019 г. за реда за регистрация на застрахователните посредници по електронен път, с която се утвърждава с нормативен акт съществуващата система за регистрация по интернет на застрахователни агенти и режимът ще се разпростре върху новосъздадената категория посредници, предлагащи застрахователни продукти като допълнителна дейност.

По отношение регистрацията на застрахователните брокери се предвижда регламентирането на образец на формуляр за искане за регистрация по интернет. Попълването му ще става непосредствено на сайта на КФН в интернет. Формулярът ще може да се използва и при подаване на искане за регистрация на хартия. По отношение регистрацията на застрахователните агенти в КФН в практиката се прилага режим за регистрация по интернет. Преди да подаде искане за вписване на застрахователен агент в регистъра, застрахователят установява дали лицето отговаря на изискванията, установени за застрахователните агенти.

Вашият коментар