Полезно в ДВ (бр. 54 от 9.07.2019 г.)§

В днешния брой е обнародвано Постановление № 168 от 4 юли 2019 г. за структурни промени в системата на здравеопазването, с което се преобразува Националният център по наркомании (НЦН) и се влива в Националния център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА), тъй като сходни дейности се изпълняват от специализирана дирекция на Министерството на здравеопазването.

По този начин ще бъде избегнато дублиране на функции и отговорности. В резултат на преобразуването към НЦОЗА ще премине персоналът на НЦН, необходим за осъществяване специфичните функции на центъра по обществено здраве.

Друго решение е да бъде увеличена щатната численост на Националната експертна лекарска комисия, за да бъде достатъчно ефективна НЕЛК при изпълнението на възложените ѝ функции. Ще бъде увеличен и щатът на Държавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм, като целта е запазването на функциониращия към момента в това лечебно заведение лабораторен комплекс.

Обнародвани са промени в Наредба № РД-16-1054 от 2008 г. за одобряване на типа на тахографи и тахографски карти и за изискванията, условията и реда за регистрация на лицата, които извършват монтаж, проверка или ремонт на тахографи, които привеждат наредбата в съответствие с промените в европейското законодателство в областта.

Въвеждат се по-строги изисквания по отношение на извършването на дейностите по монтаж и ремонт на тахографи, а също и по отношение на тяхното пломбиране. Предвижда се задължение за регистрираното лице да осигурява обучение на сервизните техници, което да гарантира повишаване на тяхната компетентност съобразно новите технологии.

 Публикувана е Програма за сътрудничество между Министерството на образованието и науката на Република България и министъра на науката и висшето образование на Република Полша в областта на науката и висшето образование за периода 2018 – 2022 г., която поставя рамката за двустранното сътрудничество. В нея се определят квотите за обмен на студенти и докторанти, изучаването на български и полски език в действащите лекторати в университети на двете страни и провеждането на летни училища на реципрочна основа.

С програмата се насърчава и прякото сътрудничество между висшите училища и научните организации посредством реализация на съвместни проекти. Предвидена е възможност за размяна на делегации на ниво министерство с цел определяне на конкретни приоритетни направления на сътрудничеството. В програмата са взети предвид реалните възможности на двете страни за образователен и научен обмен и взаимният интерес от по-нататъшно развитие и укрепване на двустранните отношения, регламентирани са и параметрите за финансиране на договореностите.

Вашият коментар