Полезно в ДВ (бр. 53 от 5.07.2019 г.)

В новия брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Закона за пощенските услуги, които имат за цел да актуализират правната рамка в съответствие с новостите в правото на Европейския съюз.

Измененията в закона регулират разликата между видовете пощенски дейности. „Универсалната услуга представлява пакет от дейности, които трябва да бъдат изпълнявани при определени изисквания. Тоест доставката да бъде през цялата година, до всички населени места на територията на България“. Заради това, че трябва всички в страната да имат достъп до такава услуга, държавата дотира  „Български пощи” и компенсациите държавното дружество вече ще получава авансово.

Обнародвана е нова Наредба № РД-07-7 от 28 юни 2019 г. за включване в механизма лична помощ. С нея се уреждат редът за включване в механизма лична помощ, както и начинът за прилагане на процедурите по: предварителен контрол, текущ контрол върху изпълнението по предоставянето на механизма лична помощ и последващи оценки на изпълнението; избягване на двойното финансиране на дейности в подкрепа за задоволяване на същите потребности на ползвателя на лична помощ във връзка с чл. 13, ал. 1 от Закона за личната помощ; сключване, изменение и прекратяване на споразумението за предоставяне и ползване на лична помощ между ползвателя, асистента и доставчика на лична помощ, както и изпълнение на трудовите правоотношения при спазване на изискванията на трудовото законодателство.

Наредбата урежда още отчитането на положения труд от асистента и изплащането на трудово възнаграждение за действително отработеното време, както и провеждането на обучение на асистентите и ползвателите на лична помощ съгласно чл. 21, ал. 2, т. 8 от Закона за личната помощ.

Вашият коментар