Държавен вестник, брой 58 от 23.07.2019 г.

Държавен вестник, брой 58 от 23.07.2019 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 58 от 23.07.2019 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи
ЗАКОН за българските лични документи
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи
ЗАКОН за Министерството на вътрешните работи
ЗАКОН за електронния документ и електронните удостоверителни услуги
ЗАКОН за електронната идентификация
ЗАКОН за Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112
ЗАКОН за чужденците в Република България
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за здравето
ЗАКОН за здравето
ЗАКОН за закрила на детето
РЕШЕНИЕ за избиране на член на Съвета за електронни медии
РЕШЕНИЕ за промяна в състава на Комисията по правни въпроси
РЕШЕНИЕ за попълване състава на Комисията по образованието и науката
РЕШЕНИЕ за промяна в състава на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 180 от 18.07.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2019 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 344 на МС от 21.12.2018 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2019 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 181 от 18.07.2019 г. за изменение и допълнение на Наредбата за управление на минните отпадъци, приета с Постановление № 1 на Министерския съвет от 2016 г.
НАРЕДБА за управление на минните отпадъци
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 182 от 19.07.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на съдебната власт за 2019 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 183 от 19.07.2019 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2019 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 184 от 19.07.2019 г. за определяне размера на еднократната помощ за ученици, записани в първи клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите в началото на учебната 2019/2020 година
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 185 от 19.07.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2019 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 187 от 19.07.2019 г. за одобряване на допълнителен трансфер чрез бюджета на Министерството на образованието и науката за Българската академия на науките за 2019 г.

Министерство на икономиката

ПРАВИЛНИК за изменение на Устройствения правилник на Центъра на промишлеността на Република България в Москва, Руска федерация
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Центъра на промишлеността на Република България в Москва, Руска федерация
НАРЕДБА № РД-04-2 от 16.07.2019 г. за реда и условията за водене на регистър на лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход

Министерство на вътрешните работи

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Iз-2539 от 2012 г. за определяне максималния размер на контролните точки, условията и реда за отнемането и възстановяването им, списъка на нарушенията, при извършването на които от наличните контролни точки на водача, извършил нарушението, се отнемат точки съобразно допуснатото нарушение, както и условията и реда за издаване на разрешение за провеждане на допълнително обучение
НАРЕДБА № IЗ-2539 от 17.12.2012 г. за определяне максималния размер на контролните точки, условията и реда за отнемането и възстановяването им, списъка на нарушенията, при извършването на които от наличните контролни точки на водача, извършил нарушението, се отнемат точки съобразно допуснатото нарушение, както и условията и реда за издаване на разрешение за провеждане на допълнително обучение

Министерство на здравеопазването

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването
НАРЕДБА № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването

Министерство на отбраната

ИНСТРУКЦИЯ № И-4 от 04.07.2019 г. за условията, реда и процедурите за организиране на работата на административните структури в Министерството на отбраната
ИНСТРУКЦИЯ № И-5 от 25.05.2010 г. за условията, реда и процедурите за организиране на работата на административните структури на Министерството на отбраната

Върховен административен съд

РЕШЕНИЕ № 16155 от 20.12.2018 г. по административно дело № 8935 от 2018 г.
РЕШЕНИЕ № 9346 от 18.06.2019 г. по административно дело № 2271 от 2019 г.
НАРЕДБА за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти

 

Вашият коментар