Държавен вестник, брой 54 от 09.07.2019 г.

Държавен вестник, брой 54 от 09.07.2019 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 54 от 09.07.2019 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 165 от 03.07.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за 2019 г. за осъществяване на спешна дезинсекционна кампания по поречието на река Дунав
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 166 от 04.07.2019 г. за изменение на Тарифа № 12 за таксите, които се събират в системата на Министерството на финансите по Закона за държавните такси
ТАРИФА № 12 за таксите, които се събират в системата на Министерството на финансите по Закона за държавните такси изм. _
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 167 от 04.07.2019 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2019 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 168 от 04.07.2019 г. за структурни промени в системата на здравеопазването
ПРАВИЛНИК за функциите, задачите и устройството на Националния център по наркомании отм. _
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 148 на МС от 24.07.2017 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването изм. _
ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Националния съвет по наркотичните вещества изм. _
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 385 на МС от 30.12.2015 г. за дейността на Централния орган за покупки за нуждите на органите на изпълнителната власт изм. _
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 169 от 04.07.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2019 г.

Министерство на образованието и науката

ПРОГРАМА за сътрудничество между Министерството на образованието и науката на Република България и министъра на науката и висшето образование на Република Полша в областта на науката и висшето образование за периода 2018 – 2022 г.

Министерство на икономиката

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № РД-16-1054 от 2008 г. за одобряване на типа на тахографи и тахографски карти и за изискванията, условията и реда за регистрация на лицата, които извършват монтаж, проверка или ремонт на тахографи
НАРЕДБА № РД-16-1054 от 10.10.2008 г. за одобряване на типа на тахографи и тахографски карти и за изискванията, условията и реда за регистрация на лицата, които извършват монтаж, проверка или ремонт на тахографи изм. и доп. _

Министерство на културата

НАРЕДБА № 2 от 01.07.2019 г. за реда за водене на регистъра на народните читалища и на читалищните сдружения

Министерство на младежта и спорта

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2016 г. за условията и реда за прием и спортна подготовка на учениците в спортните училища
НАРЕДБА № 1 от 30.08.2016 г. за условията и реда за прием и спортна подготовка на учениците в спортните училища изм. и доп. _

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

НАРЕДБА за допълнение на Наредба № Н-14 от 2009 г. за начина на провеждане, обхвата и организацията на контролните проверки на пътя и в предприятията и за класифицирането на превозвачите и на лицата, извършващи превози за собствена сметка
НАРЕДБА № Н-14 от 27.08.2009 г. за начина на провеждане, обхвата и организацията на контролните проверки на пътя и в предприятията и за класифицирането на превозвачите и на лицата, извършващи превози за собствена сметка доп. _

 

Вашият коментар