Държавен вестник, брой 53 от 05.07.2019 г.

Държавен вестник, брой 53 от 05.07.2019 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 53 от 05.07.2019 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за пощенските услуги
ЗАКОН за пощенските услуги

Президент на Републиката

УКАЗ № 151 за награждаване на Христо Георгиев Мирянов с медал „За заслуга“
УКАЗ № 152 за награждаване на акад. Чавдар Станоев Руменин с орден „Св.св. Кирил и Методий“ първа степен
УКАЗ № 153 за награждаване на акад. Ангел Симеонов Гълъбов с орден „Св.св. Кирил и Методий“ първа степен
УКАЗ № 154 за награждаване на проф. Цоло Йотов Вутов с орден „Стара планина“ първа степен
УКАЗ № 157 за назначаване на Илия Петров Христозов за член на Комисията за регулиране на съобщенията, считано от 9 юли 2019 г.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 157 от 28.06.2019 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на правосъдието за 2019 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 158 от 28.06.2019 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на финансите за 2019 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 159 от 28.06.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2019 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2019 г., приета с Постановление № 97 на Министерския съвет от 2019 г. (ДВ, бр. 36 от 2019 г.)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 160 от 28.06.2019 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2019 г. за работа с деца и ученици от уязвими групи в детските градини и училищата
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 161 от 28.06.2019 г. за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Академията на Министерството на вътрешните работи, приет с Постановление № 339 на Министерския съвет от 2014 г.
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Академията на Министерството на вътрешните работи
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 162 от 28.06.2019 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
НАРЕДБА за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената енергия
НАРЕДБА за условията и реда за придобиване на професионална квалификация и за реда за издаване на лицензии за специализирано обучение и на удостоверения за правоспособност за използване на ядрената енергия
НАРЕДБА за осигуряване на физическата защита на ядрените съоръжения, ядрения материал и радиоактивните вещества
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 163 от 28.06.2019 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2019 г. в частта на финансирането на бюджетното салдо
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 62 на МС от 25.03.2016 г. за одобряване на допълнителни плащания от централния бюджет по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2016 г. за приключването на инвестиционни проекти на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ по Оперативна програма „Транспорт“ 2007 – 2013 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 164 от 28.06.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2019 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 134 от 31.05.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2019 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 52 на МС от 27.03.2019 г. за приемане на план-сметка за разходите по подготовката и произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2019 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 96 от 25.04.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 123 от 20.05.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2019 г. за изплащане на държавна парична награда за проявена лична доблест при изпълнение на обществен и граждански дълг

Министерство на земеделието, храните и горите

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 21 от 2012 г. за условията и реда за определяне, одобряване, регистрация и отмяна на източниците от горската семепроизводствена база, събирането и добива на горски репродуктивни материали, тяхното окачествяване, търговия и внос
НАРЕДБА № 21 от 12.11.2012 г. за условията и реда за определяне, одобряване, регистрация и отмяна на източниците от горската семепроизводствена база, събирането и добива на горски репродуктивни материали, тяхното окачествяване, търговия и внос
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2017 г. за прилагане на мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
НАРЕДБА № 4 от 08.08.2017 г. за прилагане на мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г.
НАРЕДБА № 6 от 26.10.2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г.

Министерство на труда и социалната политика

НАРЕДБА № РД-07-7 от 28.06.2019 г. за включване в механизма лична помощ

 

Вашият коментар