Полезно в ДВ (бр. 51 от 28.06.2019 г.)

В новия брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Закона за подпомагане на земеделските производители, които предвиждат повишаване на минималния праг за подлежащите на възстановяване суми по схемите за плащане и по проекти, изплатени от европейските фондове, от 100 на 250 евро. Изрично е посочено, че вземанията на Държавен фонд „Земеделие“, които възникват въз основа на административен акт или административен договор, представляват публични държавни вземания и се събират по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

С измененията се създава правно основание изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“ да одобри методика за определяне на размера на подлежащата на възстановяване безвъзмездна финансова помощ поради нарушения на нормативни или договорни задължения от страна на бенефициенти по мерките и подмерките от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. и Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

 Обнародвана е нова Наредба № 5 от 17 юни 2019 г. за утвърждаване на стандарти за финансова дейност, прилагани от държавните и общинските лечебни заведения за болнична помощ и комплексни онкологични центрове. Целта й е постигане  на  по-добро  финансово  управление и стабилизиране  на финансовото състояние на лечебните заведения чрез въвеждане на единни правила за финансово управление, обусловени от общи финансови принципи и политики-общи политики на управление на човешките ресурси, управление на задълженията, възлагане на обществени поръчки и инвестиционни политики.

Държавните и общинските лечебни заведения за болнична помощ и комплексни онкологични центрове трябва да извършват анализ всяко тримесечие на просрочените задължения, като анализът трябва да съдържа и мерки за погасяването им по приоритети.

Наредбата регламентира и управлението на човешките ресурси, като задължава посочените в нея лечебни заведения да създадат вътрешни правила за набиране и подбор на кадри, определяне на трудовите възнаграждения, повишаване на квалификацията и професионално развитие на персонала. Едновременно с това трябва да бъдат въведени критерии и правила, по които да се определят средствата за работна заплата в съответното лечебно заведение, вкл. допълнително материално стимулиране за постигнати резултати.

Промени има в три наредби за дейността на частните съдебни изпълнители. Измененията в Наредба № 2 от 2006 г. за задължителното застраховане на частните съдебни изпълнители вдигат на 1.2 млн. лева минималната годишна застрахователна сума, за която ЧСИ сключва договор за застраховка.

Промените в Наредба № 3 от 2006 г. за архива на частните съдебни изпълнители въвеждат изрично задължение деловодните книги на ЧСИ да се водят в електронна форма, така че да осигуряват обмен на информация с държавната администрация. На практика и към момента почти всички ЧСИ водят деловодството си в електронна форма, но това изменение ще влезе в сила след 1 година, за да могат всички да се съобразят с него. Регистрите на заведените дела и азбучници, изпълнителните листове, обезпечителните заповеди и постановленията за възлагане ще се съхраняват 100 години, делата и други книжа – 5 години, а дневниците на извършените действия – 25 години. След изтичане на срока за съхранение на архивираните дела ЧСИ може да запази електронно копие на съдържащите се в тях документи. Копието, удостоверено с електронен подпис на ЧСИ към момента на неговото запазване, се счита вярно с оригинала на документа.

С промени в Наредба № 3 от 2006 г. за годишните отчети на частните съдебни изпълнители се променя съдържанието на годишната отчетна форма, като се диференцира информацията за събраните вземания на държавата, общините и съдилищата.

Вашият коментар