Полезно в ДВ (бр. 50 от 25.06.2019 г.)

В днешния 50-ти брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Закона за политическите партии, с които се фиксира размерът на партийната субсидия. С промените надвзетите субсидии за периода от 26 май 2016 г. до влизането в сила на изменителния закон се преизчисляват, като намалението е за сметка на следващите траншове от държавния бюджет, а при недостиг или липса на следващи траншове ще се възстановява от съответната партия.

Общата сума, която партиите трябва да върнат, е 14,6 млн. лв. При така предложената законова уредба общият размер на държавната субсидия за политическите партии и коалиции за една година ще бъде намален с 6,5 млн. лева.

 Обнародвани са промени в Наредба № 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерството на здравеопазването субсидира лечебни заведения, и за критериите и реда за субсидиране на лечебни заведения. Очакваните резултати от прилагането на наредбата са свързани с целесъобразното и ефективно преразпределение на допълнително предоставените средства по бюджета на Министерството на здравеопазването за субсидирани дейности, чрез актуализиране на стойността, която се заплаща на лечебните заведения за преминал и отчетен пациент за някои субсидирани дейности поради тенденция за формиране на разлика между субсидията и реално извършените разходи от лечебните заведения по тяхното предоставяне.

Очакваният резултат в крайна сметка е и подобряване на достъпа до медицински услуги на уязвими групи от населението и решаване на здравни проблеми извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, както и създаване на възможност за лечебните заведения за подобряване на ефективността на здравното обслужване.

 Публикувани са промени в Наредба № 3 от 2018 г. за условията и реда за откриване на платежни сметки, за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти.

Измененията са свързани основно с регламентиране на възможността за сключването на рамков договор за платежни услуги от разстояние, посредством квалифициран електронен подпис съгласно изискванията на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, уеднаквяване на изискванията към всички доставчици на платежни услуги (банки, платежни институции и дружества за електронни пари) за обозначаване на водените от тях платежни сметки с международен номер на банкова сметка (IBAN), както и с предстоящото прилагане, считано от 14 септември 2019 г., на Делегиран регламент (ЕС) 2018/389 на Комисията от 27 ноември 2017 г. за допълнение на Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за задълбоченото установяване на идентичността на клиента и общите и сигурни отворени стандарти на комуникация.

 

Вашият коментар