Полезно в ДВ (бр. 49 от 21.06.2019 г.)

В днешния брой на „Държавен вестник“ е обнародван нов Правилник за дейността и организацията на работа на Националния съвет за хората с увреждания, редa за признаване на национална представителност на организациите на и за хората с увреждания и контрола за спазването на критериите за национална представителност. С него се уреждат както дейността и организацията на работа на Националния съвет за хората с увреждания, така и условията и редът за признаване на национална представителност на организациите на и за хората с увреждания, и контролът за спазването на регламентираните в Закона за хората с увреждания критерии.

Националният съвет за хората с увреждания е консултативен орган към Министерския съвет за сътрудничество при разработването и провеждането на политиката за правата на хората с увреждания. В Съвета участват представители на държавата, определени от Министерския съвет, национално представителните организации на и за хората с увреждания, национално представителните организации на работниците и служителите, национално представителните организации на работодателите и Националното сдружение на общините в Република България.

Обнародвани са промени в Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина. Въвежда се уеднаквяване на уредбата на месечното възнаграждение на военнослужещите, както и на цивилните служители от Министерство на отбраната, Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната при дългосрочно командироване по реда на наредбата. Уеднаквява се и уредбата на статута на член семейство на дългосрочно командирован служител по реда на наредбата с уредбата по Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат, като се въвежда изискване за престой 1/2 от срока на командировката в държавата по дългосрочната командировка, което да замени настоящото изискване за престой 2/3 от срока на командировката.

В съответствие с принципите на свобода на договарянето и закрила правата на потребителите, се предоставя право на дългосрочно командирования служител и членовете на неговото семейство да избират дали да сключат договор за медицинска осигуровка по чл. чл. 25, ал. 4, 5 и 6 от НДКЧ в Република България или в приемащата държава, при условие покритието да е в приемащата държава.

С цел осигуряване на оперативност, се създава правна възможност за командироващото лице да оправомощава други лица за издаване на заповеди за командировка на дългосрочно командировани лица в приемащата държава извън населеното място, в което са командировани, както и в случаите на командироване в трета държава или в изпращащата държава.

В тази връзка с друго постановление правителството прие и допълнение на Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат.

Вашият коментар