Полезно в ДВ (бр. 47 от 14.06.2019 г.)

 В днешния брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Закона за авторското право и сродните му права, които се налагат поради масовото неразрешено използване на телевизионни програми и необходимостта от по-ефективен контрол върху дейността на кабелните, сателитните и други оператори.

Основната цел на измененията е създаване на възможност за използване на съвременни технологични решения за осъществяване на дистанционен мониторинг върху телевизионните програми, разпространявани от кабелни, сателитни и други платформени оператори.

Улеснява се процедурата по връчване на актовете за установяване на административни нарушения и на наказателни постановления. Прецизират се разпоредби, засягащи колективното управление на авторски или сродни на тях права.

 Обнародвана е нова Наредба за намаляване на националните емисии на определени атмосферни замърсители, в която се транспонира основната част от изискванията на Директива (ЕС) 2016/2284 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2016 г. за намаляване на националните емисии на някои атмосферни замърсители.

Установяват се национални задължения за намаляване на емисиите на серен диоксид, азотни оксиди, неметанови летливи органични съединения, амоняк и фини прахови частици (ФПЧ2.5) от 2020 г. до 2029 г. и от 2030 г. нататък, в сравнение с приетата за базова 2005 г. Трябва да бъде приета Национална програма за контрол на замърсяването на въздуха, съгласно изискванията на чл. 6 от Директива (ЕС) 2016/2284 с цел осигуряване на реален принос за постигането на целите за намаляване на емисиите на посочените замърсители.

Трябва да бъде осигурен мониторинг на отрицателните въздействия на замърсяването на въздуха върху екосистемите въз основа нa мрежа от станции за мониторинг, представителна за наличните в страната типове екосистеми, като се прилага икономически ефективен и основан на риска подход.

 Публикувани са промени в Наредба № I-45 от 2000 г. за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства. Създава се възможност при промяна в регистрацията на превозните средства в друг регион, по желание на собственика табелите с регистрационен номер да може да не се сменят, след като бъде изградена техническа възможност за това.

Прецизирани са някои от текстовете, които налагат излишна административна тежест при обслужването на гражданите. Направени са изменения и допълнения по отношение на реда, касаещ прекратяването на регистрацията на превозните средства на основание чл. 18б, ал. 1, т. 9 от наредбата. Конкретизирани са изискванията за предоставяне на временни табели с регистрационен номер по реда на чл. 30 от наредбата.

 Обнародвана е нова Наредба № Н-9 от 10 юни 2019 г. за условията, реда и начина за организиране и провеждане на изпити за придобиване на сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор“, с която се регламентира подаването на документи за участие в изпита за придобиване на сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор“ да става чрез модул „Сертифициране на вътрешни одитори в публичния сектор“, част от Информационната система за финансово управление и контрол и вътрешен одит.

За целта ще е необходимо да кандидатите да си направят регистрация, след която ще имат собствен профил в модула. По този начин се минимизира и рискът от загуба на документи или неподаването им в срок, тъй като отпада необходимостта да бъдат използвани пощенски и/или спедиторски услуги за подаването им на хартиен носител или да се подават лично в сградата на Министерството на финансите.

Промените ще осигурят модернизиране на целия процес от подаване на документите за участие в изпита до получаване на крайните резултати в електронен вариант посредством специализирания модул „Сертифициране на вътрешни одитори в публичния сектор“.

Вашият коментар