Полезно в ДВ (бр. 44 от 04.05.2019 г.)

В новия 44-ти брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Закона за държавната собственост, като целта им е да се оптимизира и ускори процесът по изграждане на значими национални обекти, както и да се насърчават инвестициите в индустриалния сектор.

Чрез измененията се оптимизира процедурата, свързана с отчуждаването на частни имоти за държавни нужди. В седeмдневен срок от постъпване на искането съдът може да допусне предварително изпълнение на акта за отчуждаване, когато това се налага, за да се защитят особено важни държавни или обществени интереси при реализирането и изграждането на значими национални обекти и обекти с национално значение.

Това ще е възможно, ако имотът не е единствено жилище на собственика. Други условия са да е налице влязъл в сила подробен устройствен план, с който имотът е отреден за изграждане на национален обект или обект с национално значение, и определеното обезщетение да е внесено по сметка на правоимащите лица или по сметка на областния управител.

Запазва се възможността за въвод на инвеститора във владение в имота и за получаването на разрешение за строеж, като се предвижда при допускане на предварителното изпълнение съдът да определи и парична гаранция в размер на една трета от размера на внесеното от инвеститора обезщетение.

С цел да се гарантират правата и интересите на собственика на отчуждения имот и да се обезпечи правото на съдебна защита уведомяването на заинтересованите страни ще се извършва по реда на Административнопроцесуалния кодекс, която процедура по уведомяване обезпечава правото на защита на собствеността на гражданите и организациите.

 Промени има в Наредба № Н-6 от 2018 г. за военномедицинска експертиза във връзка с предстоящото приемане на нови кандидати за военна служба на вакантните места. Актуализират се текстовете от наредбата в съответствие с потребността за децентрализация на дейностите по военномедицинска експертиза при провеждане конкурси за прием на военнослужещи, курсанти и резервисти. Оптимизира се дейността на органите на военномедицинската експертиза в зависимост от поставените задачи. Облекчават се разходите (времеви и финансови) на кандидатите, свързани с освидетелстването им за годност от военномедицинските органи.

Вашият коментар