Държавен вестник, брой 51 от 28.06.2019 г.

Държавен вестник, брой 51 от 28.06.2019 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 51 от 28.06.2019 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители
ЗАКОН за подпомагане на земеделските производители
РЕШЕНИЕ за приемане на Годишен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет за 2018 г.
РЕШЕНИЕ за приемане на Доклад за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет за 2018 г.
РЕШЕНИЕ за приемане на Доклад за прилагането на закона и за дейността на съдилищата през 2018 г.
РЕШЕНИЕ за приемане на Доклад за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища през 2018 г.
РЕШЕНИЕ за приемане на Доклад за прилагането на закона и за дейността на Прокуратурата и на разследващите органи през 2018 г.

Президент на Републиката

УКАЗ № 147 за освобождаване на Петко Колев Дойков от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Малдиви
УКАЗ № 148 за назначаване на Елеонора Димитрова Димитрова – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Индия, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Малдиви със седалище в Делхи, Република Индия
УКАЗ № 149 за връщане за ново обсъждане в Народното събрание на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, приет от 44-то Народно събрание на 13 юни 2019 г., и мотивите към указа

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 154 от 24.06.2019 г. за изменение на Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 155 от 25.06.2019 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 277 на МС от 6.12.2013 г. за създаване на Център за развитие на човешките ресурси и за приемане на Правилник за устройството и дейността на Центъра за развитие на човешките ресурси
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Центъра за развитие на човешките ресурси

Министерство на здравеопазването

ДОГОВОР № РД-НС-01-1-4 от 17.06.2019 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2018 г.
НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ ДОГОВОР ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2018 г.
НАРЕДБА № 5 от 17.06.2019 г. за утвърждаване на стандарти за финансова дейност, прилагани от държавните и общинските лечебни заведения за болнична помощ и комплексни онкологични центрове

Министерство на околната среда и водите

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри
НАРЕДБА № 1 от 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри

Министерство на правосъдието

НАРЕДБА за изменение на Наредба № 2 от 2006 г. за задължителното застраховане на частните съдебни изпълнители
НАРЕДБА № 2 от 6.02.2006 г. за задължителното застраховане на частните съдебни изпълнители
НАРЕДБА за изменение на Наредба № 3 от 2006 г. за годишните отчети на частните съдебни изпълнители
НАРЕДБА № 3 от 6.02.2006 г. за годишните отчети на частните съдебни изпълнители
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2006 г. за служебния архив на частните съдебни изпълнители
НАРЕДБА № 4 от 6.02.2006 г. за служебния архив на частните съдебни изпълнители

Министерство на труда и социалната политика

НАРЕДБА № РД-07-6 от 20.06.2019 г. за реда за осъществяване на контрол върху изразходването на средствата от възстановени осигурителни вноски на работодатели, съответно органи по назначаване, специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания и трудово-лечебни бази
НАРЕДБА за реда за възстановяване на внесени осигурителни вноски от работодатели и специализираните предприятия, трудово-лечебни бази и кооперациите на хората с увреждания, членуващи в национално представителните организации на и за хора с увреждания
НАРЕДБА за изменениe и допълнение на Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление
Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление

Централна избирателна комисия

РЕШЕНИЕ № 500-НС от 24.06.2019 г. относно обявяване на Анна Николаева Славова за народен представител от Двадесет и пети изборен район – София
РЕШЕНИЕ № 501-НС от 24.06.2019 г. относно обявяване на Смиляна Николова Нитова-Кръстева за народен представител от Двадесет и девети изборен район – Хасковски

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА за заетост на хората с увреждания съгласно чл. 44, ал. 1 от Закона за хората с увреждания (ЗХУ)
МЕТОДИКА за финансиране на проектни предложения на работодатели/органи по назначаване по Национална програма за заетост на хората с увреждания
МЕТОДИКА за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хората с увреждания
ЗАПОВЕД № ЗАМ-990/32-177597 от 18.06.2019 г.
ЗАПОВЕД № № ЗАМ-1128/32-309810 от 4.11.2016 г.

 

Вашият коментар