Държавен вестник, брой 47 от 14.06.2019 г.

Държавен вестник, брой 47 от 14.06.2019 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 47 от 14.06.2019 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Унгария за уреждане на въпросите относно недвижимите имоти за нуждите на дипломатическото представителство на Република България в Будапеща
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права
ЗАКОН за авторското право и сродните му права
ЗАКОН за електронните съобщения
ЗАКОН за закрила и развитие на културата
РЕШЕНИЕ за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за член на Съвета за електронни медии от квотата на Народното събрание, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по културата и медиите, както и процедурата за избор от Народното събрание

Президент на Републиката

УКАЗ № 139 за награждаване на Милка Колева Митева с орден „Св. св. Кирил и Методий“ огърлие
УКАЗ № 142 за награждаване на г-н Херберт Салбер – извънреден и пълномощен посланик на Федерална република Германия в Република България, с орден „Стара планина“ първа степен

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 145 от 12.06.2019 г. за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи, приет с Постановление № 207 на Министерския съвет от 2014 г.
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за чужденците в Република България
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 146 от 12.06.2019 г. за приемане на Наредба за намаляване на националните емисии на определени атмосферни замърсители
НАРЕДБА за ограничаване на емисиите на определени замърсители, изпускани в атмосферата от средни горивни инсталации
НАРЕДБА за реда и начина за организиране на националните инвентаризации на емисиите на вредни вещества и парникови газове в атмосферата
НАРЕДБА за намаляване на националните емисии на определени атмосферни замърсители
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 147 от 12.06.2019 г. за приемане на Наредба за антидопинговата дейност
НАРЕДБА за допингов контрол при тренировъчна и състезателна дейност
НАРЕДБА за антидопинговата дейност

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

ИЗМЕНЕНИЯ към Международния кодекс за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в наливно състояние (IBC Code) (Приети с Резолюция MSC.50(66) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 4 юни 1996 г. В сила за Република България от 01.07.1998 г.)
МЕЖДУНАРОДЕН КОДЕКС за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в наливно състояние (IBC Code) (Приет с Резолюция MSC.4(48) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 17 юни 1983 г.
ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Правилника за устройството, функциите и дейността на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“
ПРАВИЛНИК за устройството, функциите и дейността на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“

Министерство на вътрешните работи

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № I-45 от 2000 г. за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства
НАРЕДБА № I-45 от 24.03.2000 г. за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № I-45 от 2000 г. за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторните превозни средства и на ремаркетата, теглени от тях

Министерство на здравеопазването

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 и 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, както и на лекарствени продукти за здравни дейности по чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 и 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, както и на лекарствени продукти за здравни дейности по чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето
НАРЕДБА № 10 от 24.03.2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 и т. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, както и на лекарствени продукти за здравни дейности по чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето

Министерство на финансите

НАРЕДБА № Н-9 от 10.06.2019 г. за условията, реда и начина за организиране и провеждане на изпити за придобиване на сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор“
НАРЕДБА № Н-7 от 4.10.2017 г. за условията, реда и начина за организиране и провеждане на изпити за придобиване на сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор“

Върховен административен съд

РЕШЕНИЕ № 15652 от 14.12.2018 г. по административно дело № 11440 от 2017 г.

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

АКТУАЛЕН СПИСЪК на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон

 

Вашият коментар