Държавен вестник, брой 46 от 11.06.2019 г.

Държавен вестник, брой 46 от 11.06.2019 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 46 от 11.06.2019 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

РЕШЕНИЕ за попълване състава на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 135 от 06.06.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2019 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2019 г., приета с Постановление № 97 на Министерския съвет от 25.04.2019 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 136 от 06.06.2019 г. за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 137 от 06.06.2019 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, приет с Постановление № 229 на Министерския съвет от 2009 г.
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерския съвет и на неговата администрация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 138 от 06.06.2019 г. за изменение на Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право“ и професионална квалификация „юрист“, приета с Постановление № 82 на Министерския съвет от 2017 г.
НАРЕДБА за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право“ и професионална квалификация „юрист“
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 139 от 06.06.2019 г. за изменение и допълнение на Наредбата за медицинската експертиза, приета с Постановление № 120 на Министерския съвет от 2017 г.
НАРЕДБА за медицинската експертиза
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 140 от 06.06.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2019 г. по бюджета на Министерството на културата за извършване на планов преглед и ремонт на моторен кораб „Параход Радецки“, гр. Козлодуй
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 141 от 06.06.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за 2019 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 142 от 07.06.2019 г. за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондовете на Европейския съюз за програмния период 2021 – 2027 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 143 от 07.06.2019 г. за изменение и допълнение на Наредбата за таксите за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в Република България, приета с Постановление № 280 на Министерския съвет от 1998 г.
НАРЕДБА за таксите за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационнообслужване в Република България
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 144 от 07.06.2019 г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за регистриране на цените на тютюневите изделия, приета с Постановление № 192 на Министерския съвет от 2004 г.
НАРЕДБА за условията и реда за регистриране на цените на тютюневите изделия

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

ИЗМЕНЕНИЯ към Международния кодекс за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в наливно състояние (IBC Code) (Приети с Резолюция MSC.16(58) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 24 май 1990 г.
МЕЖДУНАРОДЕН КОДЕКС за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в наливно състояние (IBC Code) (Приет с Резолюция MSC.4(48) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 17 юни 1983 г.

Министерство на здравеопазването

НАРЕДБА № 4 от 31.05.2019 г. за специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти

Министерство на околната среда и водите

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2003 г. за условията и реда за издаване на разрешителни за въвеждане на неместни или повторно въвеждане на местни животински и растителни видове в природата
НАРЕДБА № 4 от 8.07.2003 г. за условията и реда за издаване на разрешителни за въвеждане на неместни или повторно въвеждане на местни животински и растителни видове в природата

Министерство на туризма

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2016 г. за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Екскурзовод“
НАРЕДБА № 1 от 05.01.2016 г. за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Eкскурзовод“
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2016 г. за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Планински водач“ (ДВ, бр. 21 от 2016 г.)
НАРЕДБА № 3 от 07.03.2016 г. за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Планински водач“

 

Вашият коментар