Държавен вестник, брой 45 от 07.06.2019 г.

Държавен вестник, брой 45 от 07.06.2019 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 45 от 07.06.2019 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни актове за налагане на наказание лишаване от свобода или на мерки, включващи лишаване от свобода
ЗАКОН за екстрадицията и Европейската заповед за арест
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за дейностите по предоставяне на услуги
ЗАКОН за дейностите по предоставяне на услуги
ЗАКОН за защита на потребителите
РЕШЕНИЕ за попълване състава на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа
РЕШЕНИЕ за промяна в състава на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
РЕШЕНИЕ за попълване състава на Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите
РЕШЕНИЕ за промяна в състава на Комисията по труда, социалната и демографската политика
РЕШЕНИЕ за попълване състава на Комисията по икономическа политика и туризъм
РЕШЕНИЕ за промяна в състава на Комисията по енергетика
РЕШЕНИЕ за промяна в състава на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения
РЕШЕНИЕ за промяна в състава на Комисията по отбрана
РЕШЕНИЕ за попълване състава на Комисията по политиките за българите в чужбина
РЕШЕНИЕ за попълване състава и ръководството на Комисията по земеделието и храните

Президент на Републиката

УКАЗ № 140 за награждаване на г-н Ерик Сет Рубин – извънреден и пълномощен посланик на Съединените американски щати в Република България, с орден „Стара планина“ първа степен

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

ДЕСЕТИ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ към Устава на Всемирния пощенски съюз
ВТОРИ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ към Общия правилник на Всемирния пощенски съюз
ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ към Всемирната пощенска конвенция
ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ към Допълнителния протокол към Всемирната пощенска конвенция
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 41 от 2001 г. за достъп и използване на железопътната инфраструктура
НАРЕДБА № 41 от 27.06.2001 г. за достъп и използване на железопътната инфраструктура

Министерство на земеделието, храните и горите

НАРЕДБА № 4 от 28.05.2019 г. за условията и реда за използване на незадължителния термин за качество „планински продукт“ и за осъществяването на контрол върху неговата употреба
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2011 г. за реда и условията за провеждане на конкурси за полски инспектори
НАРЕДБА № 4 от 11.03.2011 г. за реда и условията за провеждане на конкурси за полски инспектори
НАРЕДБА № 7 от 28.10.2013 г. за условията и реда за сортоизпитване, признаване, вписване и отписване на сортовете растения във и от Официалната сортова листа на Република България
НАРЕДБА № 8 от 31.10.2013 г. за условията и реда за одобряване и издаване на разрешения за вземане на проби от семена от физически лица
НАРЕДБА № 13 от 31.03.2004 г. за реда за регистрация на търговци на посевен и посадъчен материал

Министерство на образованието и науката

НАРЕДБА № 14 от 22.05.2019 г. за придобиване на квалификация по професията „Съдебен служител“

Министерство на правосъдието
Министерство на икономиката
Министерство на финансите

НАРЕДБА за допълнение на Наредба № 3 от 2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците
НАРЕДБА № 3 от 27.06.2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците

 

Вашият коментар