Държавен вестник, брой 44 от 04.05.2019 г.

Държавен вестник, брой 44 от 04.05.2019 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 44 от 04.06.2019 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост
ЗАКОН за държавната собственост
ЗАКОН за устройство на територията
ЗАКОН за кадастъра и имотния регистър
ЗАКОН за насърчаване на инвестициите
РЕШЕНИЕ по Доклад за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране за 2018 г.
РЕШЕНИЕ по Годишния доклад за дейността на Българската академия на науките за 2018 г.

Президент на Републиката

УКАЗ № 127 за награждаване на акад. проф. дмн Владимир Атанасов Овчаров с орден „Св. св. Кирил и Методий“ огърлие
УКАЗ № 128 за награждаване на Васил Александров Михайлов с орден „Стара планина“ първа степен
УКАЗ № 129 за награждаване на ИринейБорисов Константинов с орден „Стара планина“ първа степен
УКАЗ № 130 за награждаване на Христо Георгиев Панев с орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа степен
УКАЗ № 131 за награждаване на Андрей Димитров Аврамов с орден „Св.св. Кирил и Методий“ втора степен
УКАЗ № 132 за награждаване на Трифон Златков Павлов с орден „Св. св. Кирил и Методий“ втора степен
УКАЗ № 133 за награждаване на Христо Меранзов Меранзов с орден „Стара планина“ първа степен
УКАЗ № 134 за награждаване на Дончо Ботев Папазов с орден „Стара планина“ първа степен

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 131 от 30.05.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2019 г. за изплащане на стипендии и еднократно финансово подпомагане по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2019 г., приета с Постановление № 97 на Министерския съвет от 2019 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 132 от 30.05.2019 г. за одобряване на допълнителни трансфери за закупуване на познавателни книжки, учебници, достъп до електронно четими учебници, учебни комплекти и учебни помагала за децата и учениците в общинските детски градини и училища за 2019 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 133 от 31.05.2019 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“, приет с Постановление № 167 на Министерския съвет от 2001 г.
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 134 от 31.05.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2019 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 315 на МС от 19.12.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2018 г.

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

ИЗМЕНЕНИЯ към Международния кодекс за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в наливно състояние (IBC Code) (Приети с Резолюция MSC.14(87) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 11 април 1989 г.
МЕЖДУНАРОДЕН КОДЕКС за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в наливно състояние (IBC Code) (Приет с Резолюция MSC.4(48) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 17 юни 1983 г.

Министерство на отбраната

ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Военна академия „Георги Стойков Раковски“
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-6 от 2018 г. за военномедицинска експертиза
НАРЕДБА № Н-6 от 13.02.2018 г. за военномедицинска експертиза

Министерство на вътрешните работи

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-344 от 2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи
НАРЕДБА № 8121З-344 от 25.07.2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи

Централна избирателна комисия

РЕШЕНИЕ № 447-ЕП от 29.05.2019 г. за обявяване на окончателните резултати от произведените на 26 май 2019 г. избори за членове на Европейския парламент от РепубликаБългария
РЕШЕНИЕ № 456-ЕП от 31.05.2019 г. относно обявяване на избраните членове на Европейския парламент от Република България

 

Вашият коментар