Полезно в ДВ (бр. 46 от 11.06.2019 г.)

В днешния брой на „Държавен вестник“ е обнародвано Постановление № 136 от 6 юни 2019 г. за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост. Размерът, който влиза в сила от 1 юли тази година, е 132,74 лева, като досега той е бил 125,58 лева, което е ръст с 5,7 на сто. С увеличението на размера на социалната пенсия за старост се увеличават размерите на всички пенсии, които не са свързани с трудова дейност, както и на добавките, които се изплащат и са обвързани с размера на социалната пенсия за старост.

Правителството отлага влизането в сила на Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право“ и професионална квалификация „юрист“ и тя ще влезе в сила от учебната 2020-2021 г. Официалният мотив за отлагането на влизането на наредбата са две жалби срещу нея, по които съдът още не се е произнесъл окончателно. Новият акт предвижда отпадане на задочната форма на обучение, допълнителни хорариуми за определени дисциплини и откриване на специализирани магистърски програми.

 Обнародвана е нова Наредба № 4 от 31 май 2019 г. за специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти, която представя в ясен и последователен вид ангажиментите на всички страни в процеса на наблюдение на движението на лекарствените продукти от Позитивния лекарствен списък.

Притежателите на разрешение за употреба за регистрация на лекарствени продукти, каквито са дистрибуторите на медикаменти, ще информират ежемесечно какви количества са внесли от всяка позиция. Въпросното изискване се отнася за позициите, които са включени в Позитивния лекарствен списък. В него попадат медикаментите, които се реимбурсират напълно или частично от Националната здравноосигурителна каса. Дистрибуторите ще трябва да съобщават и за наличните количества в складовете, като се посочва търговското наименование, количеството на активното вещество в дозова единица и лекарствената форма, международното непатентно наименование /INN/, количеството в една опаковка, партидния номер и уникалният идентификационен номер на лекарството.

Притежателите на разрешение за паралелен внос на лекарства ежеседмично ще дават информация за внесените у нас количества медикаменти, включени в Позитивния лекарствен списък. Всекидневно обаче те ще уведомяват за предоставените количества на физически и юридически лица. Собствениците на аптеки, както и болниците, които имат такива, ще дават също ежедневна информация за доставените им и налични количества медикаменти.

Вашият коментар