Архив за м. юни 2019 г.

Изборът на нов главен прокурор ще е на 24 октомври, номинации – до 29 юли

Изборът на нов главен прокурор ще се състои на 24 октомври. Номинации ще се правят най-късно до 29 юли. Процедурата започва на 15 юли. Това реши днес Пленумът на Висшия съдебен съвет, който прие хронограма за провеждане на избора.

Първоначално Прокурорската колегия беше предложила изборът да бъде на 14 ноември. Но днес кадровиците решиха, че не трябва да се чака изтичането на двумесечения срок, в който концепциите да „стоят“ на сайта на Висшия съдебен съвет и след това да се изготвят становищата за професионалнионалните и нравствени качества на кандидатите и да се взема решение за допустимостта на номинираните.

Председателят на Върховния административен съд Георги Чолаков изрази надежда да има избор още при първата процедура, защото така ще има възможност и за приемственост. Главният прокурор Сотир Цацаров подкрепи становището, като добави, че именно това е причината да бъде предложено откриването на процедурата да бъде на 15 юли.

Следват четири заседания на Пленума на ВСС, на които може да се издигат кандидати за поста главен прокурор. Те ще се проведат на 18, 22, 25 и 29 юли. Номинираните трябва да представят своите концепции до 12 август.

Повече подробности по темата четете тук.

Законопроект предлага създаването на нов документ за самоличност

Нов документ за самоличност – картата на лице от български произход, да дава право на пребиваване и на работа в България на хора с чуждо гражданство. Това предлага внесен от ВМРО в Народното събрание проект за промени в Закона за българските лични документи .

„Създаването на карта на лице от български произход цели, от една страна, да се даде правна регламентация на предвидения с проекта специален статут на лицата, принадлежащи към българските исторически общности, които са родени извън територията на Република България, както и на тези, които са родени тук, но са напуснали страната, като част от т. нар. „икономическа емиграция” и понастоящем са чужди граждани, но които поради законодателна забрана на своята държава не могат да притежават двойно гражданство и съответно да имат българско такова.

По силата на своя по-особен статут тези лица следва да могат да получат редица улеснения, свързани с влизането си, престоя, социалния си статус, участието на пазара на труда и обучението си в България, което би се постигнало с въвеждането на такава нормативна възможност“, се завява в мотивите към проекта.

Той си поставя за цел и да реши проблемите, свързани с демографската криза, недостига на работна ръка и липсата на подходящи ниско и високо квалифицирани кадри.

Проектът предвижда, че картата на лице от български произход ще се може да бъде издадена на хора без българско гражданство. Техният български  произход трябва да бъде установен по процедурата в Държавната агенция за българите в чужбина.

Повече подробности по темата четете тук.

Полезно в ДВ (бр. 47 от 14.06.2019 г.)

 В днешния брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Закона за авторското право и сродните му права, които се налагат поради масовото неразрешено използване на телевизионни програми и необходимостта от по-ефективен контрол върху дейността на кабелните, сателитните и други оператори.

Основната цел на измененията е създаване на възможност за използване на съвременни технологични решения за осъществяване на дистанционен мониторинг върху телевизионните програми, разпространявани от кабелни, сателитни и други платформени оператори.

Улеснява се процедурата по връчване на актовете за установяване на административни нарушения и на наказателни постановления. Прецизират се разпоредби, засягащи колективното управление на авторски или сродни на тях права.

 Обнародвана е нова Наредба за намаляване на националните емисии на определени атмосферни замърсители, в която се транспонира основната част от изискванията на Директива (ЕС) 2016/2284 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2016 г. за намаляване на националните емисии на някои атмосферни замърсители.

Установяват се национални задължения за намаляване на емисиите на серен диоксид, азотни оксиди, неметанови летливи органични съединения, амоняк и фини прахови частици (ФПЧ2.5) от 2020 г. до 2029 г. и от 2030 г. нататък, в сравнение с приетата за базова 2005 г. Трябва да бъде приета Национална програма за контрол на замърсяването на въздуха, съгласно изискванията на чл. 6 от Директива (ЕС) 2016/2284 с цел осигуряване на реален принос за постигането на целите за намаляване на емисиите на посочените замърсители.

Трябва да бъде осигурен мониторинг на отрицателните въздействия на замърсяването на въздуха върху екосистемите въз основа нa мрежа от станции за мониторинг, представителна за наличните в страната типове екосистеми, като се прилага икономически ефективен и основан на риска подход.

 Публикувани са промени в Наредба № I-45 от 2000 г. за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства. Създава се възможност при промяна в регистрацията на превозните средства в друг регион, по желание на собственика табелите с регистрационен номер да може да не се сменят, след като бъде изградена техническа възможност за това.

Прецизирани са някои от текстовете, които налагат излишна административна тежест при обслужването на гражданите. Направени са изменения и допълнения по отношение на реда, касаещ прекратяването на регистрацията на превозните средства на основание чл. 18б, ал. 1, т. 9 от наредбата. Конкретизирани са изискванията за предоставяне на временни табели с регистрационен номер по реда на чл. 30 от наредбата.

 Обнародвана е нова Наредба № Н-9 от 10 юни 2019 г. за условията, реда и начина за организиране и провеждане на изпити за придобиване на сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор“, с която се регламентира подаването на документи за участие в изпита за придобиване на сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор“ да става чрез модул „Сертифициране на вътрешни одитори в публичния сектор“, част от Информационната система за финансово управление и контрол и вътрешен одит.

За целта ще е необходимо да кандидатите да си направят регистрация, след която ще имат собствен профил в модула. По този начин се минимизира и рискът от загуба на документи или неподаването им в срок, тъй като отпада необходимостта да бъдат използвани пощенски и/или спедиторски услуги за подаването им на хартиен носител или да се подават лично в сградата на Министерството на финансите.

Промените ще осигурят модернизиране на целия процес от подаване на документите за участие в изпита до получаване на крайните резултати в електронен вариант посредством специализирания модул „Сертифициране на вътрешни одитори в публичния сектор“.

Държавен вестник, брой 47 от 14.06.2019 г.

Държавен вестник, брой 47 от 14.06.2019 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Прочети пълния текст на публикацията »

Полезно в ДВ (бр. 46 от 11.06.2019 г.)

В днешния брой на „Държавен вестник“ е обнародвано Постановление № 136 от 6 юни 2019 г. за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост. Размерът, който влиза в сила от 1 юли тази година, е 132,74 лева, като досега той е бил 125,58 лева, което е ръст с 5,7 на сто. С увеличението на размера на социалната пенсия за старост се увеличават размерите на всички пенсии, които не са свързани с трудова дейност, както и на добавките, които се изплащат и са обвързани с размера на социалната пенсия за старост.

Правителството отлага влизането в сила на Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право“ и професионална квалификация „юрист“ и тя ще влезе в сила от учебната 2020-2021 г. Официалният мотив за отлагането на влизането на наредбата са две жалби срещу нея, по които съдът още не се е произнесъл окончателно. Новият акт предвижда отпадане на задочната форма на обучение, допълнителни хорариуми за определени дисциплини и откриване на специализирани магистърски програми.

 Обнародвана е нова Наредба № 4 от 31 май 2019 г. за специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти, която представя в ясен и последователен вид ангажиментите на всички страни в процеса на наблюдение на движението на лекарствените продукти от Позитивния лекарствен списък.

Притежателите на разрешение за употреба за регистрация на лекарствени продукти, каквито са дистрибуторите на медикаменти, ще информират ежемесечно какви количества са внесли от всяка позиция. Въпросното изискване се отнася за позициите, които са включени в Позитивния лекарствен списък. В него попадат медикаментите, които се реимбурсират напълно или частично от Националната здравноосигурителна каса. Дистрибуторите ще трябва да съобщават и за наличните количества в складовете, като се посочва търговското наименование, количеството на активното вещество в дозова единица и лекарствената форма, международното непатентно наименование /INN/, количеството в една опаковка, партидния номер и уникалният идентификационен номер на лекарството.

Притежателите на разрешение за паралелен внос на лекарства ежеседмично ще дават информация за внесените у нас количества медикаменти, включени в Позитивния лекарствен списък. Всекидневно обаче те ще уведомяват за предоставените количества на физически и юридически лица. Собствениците на аптеки, както и болниците, които имат такива, ще дават също ежедневна информация за доставените им и налични количества медикаменти.

Държавен вестник, брой 46 от 11.06.2019 г.

Държавен вестник, брой 46 от 11.06.2019 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Прочети пълния текст на публикацията »

Върховни съдии поискаха отмяна на „биещи се“ текстове от ГПК и АПК

В основата на делото е противоречието в практиката дали трябва да бъде отменен индивидуален административен акт, издаден по силата на обявен впоследствие за противоконституционен закон

Две ключови разпоредби от Гражданския процесуален кодекс (ГПК) и Административнопроцесуалния кодекс (АПК) да бъдат обявени за противоконституционни поиска състав на Върховния административен съд (ВАС), защото според него едновременното им съществуване противоречи на принципа на правовата държава, а приложението на едната в административния процес на практика е невъзможно.

Става въпрос за правилото в АПК (чл. 142, ал. 1), че съответствието на административния акт с материалния закон се преценява към момента на издаването му и това в ГПК (чл. 229, ал. 1, т. 6), че когато Конституционният съд (КС) допусне до разглеждане дело, по което се оспорва приложим по делото закон, процесът се спира, за да изчака решението.

Основният проблем, който се поставя пред административните съдилища, е какви са последиците от произнасянето на КС, когато той обяви за противоконституционен закон, въз основа на който е издаден индивидуален административен акт (ИАА). Дали отмяната на закона е основание за отмяна и на ИАА, или напротив – последният е законосъобразен, тъй като при издаването му отмененият по-късно от Конституционния съд закон е бил действащ.

Повече подробности по темата четете тук.

Глоби до 20 000 лв. за действителни собственици, които крият информация от фирмите си

Ако декларираното не съответства на данните в регистрите, ще се уведомява прокуратурата, предвиждат поредните изменения

До 20 000 лв. глоба, при това налагана всеки месец при упорство, заплашва действителните собственици на фирми, които не предоставят на собствените си дружества подходяща, точна и актуална информация за себе си и подробни данни за притежаваните от тях права.

Това е една от промените в Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), които предлага министърът на финансите Владислав Горанов.

Публикуваният за обществено обсъждане законопроект идва по-малко от седмица след като на 31 май 2019 г. приключи кампанията за обявяване на действителните собственици на фирмите и след две изменения на ЗМИП само за месец.

Повод за поредните промени в закона е приетата на 30 май 2018 г. Директива 2018/843 за изменение на Директива 2015/849 от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма. Тя трябва да стане част от законодателството на всяка държава в ЕС до 10 януари 2020 г. А Горанов заявява, че ако българското законодателство не отговаря на изискванията на новата директива, това „ще се отрази негативно на процеса по присъединяване към Валутния механизъм ІІ (ERM ІІ) и към Банковия съюз“.

Повече подробности по темата четете тук.

Полезно в ДВ (бр. 45 от 7.06.2019 г.)

В днешния брой на „Държавен вестник“ е обнародван нов Закон за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни актове за налагане на наказание лишаване от свобода или на мерки, включващи лишаване от свобода, който влиза в сила от 1.01.2020 г. Целта е с този закон да бъдат въведени изискванията на Рамково решение 2008/909/ПВР на Съвета от 27 ноември 2008 година за прилагане на принципа за взаимно признаване към съдебни решения по наказателни дела.

Предвижда се опростена процедура за трансфер на осъдени лица, като предаването на лицето ще става на предварително уговорена дата между двете държави. Датата трябва да е не по-късно от 30 дни от постановяване на окончателното решение.

Регламентирани са и случаите за предаване на основание Европейска заповед за арест и транзит през територията на Република България на лице, което подлежи на трансфер в изпълняваща държава членка. Сътрудничеството вече ще става чрез директната комуникация между компетентните органи на държавите членки, а производството по признаване и изпълнение следва да приключи в срок от 90 дни. Това значително ще съкрати продължителността му в сравнение с тази на досегашния ред за извършване на трансфер на осъдени лица по Наказателно-процесуалния кодекс (НПК).

Органът, който ще признава и изпълнява чужди съдебни актове, е окръжният съд по местоживеенето или обичайното местопребиваване на лицето, на което е наложено наказанието или мярката, включваща лишаване от свобода. Ако местоживеенето на лицето в страната е неизвестно или то не живее в страната, компетентен да признае акта е Софийският градски съд.

За гарантиране на изпълнението на признатия съдебен акт е предвидена възможността за временно задържане на лицето при условията и реда на НПК. Съдът има възможност да адаптира наказанието, наложено от издаващата държава членка, като го приспособи към най-близкото по вид и характер наказание, предвидено за подобни деяния по българското законодателство. Наказание лишаване от свобода или мярка, включваща лишаване от свобода не могат да бъдат заменени с глоба или друга форма на парична санкция.

 Промени има в Закона за дейностите по предоставяне на услуги – създава се специален раздел за защита от дискриминация, според който доставчиците на услуги не могат да дискриминират пряко или непряко получателя на услугата по причини, свързани с гражданство, местопребиваване или място на установяване. Единното звено за контакт ще е Европейският потребителски център.

 Обнародвана е нова Наредба № 4 от 28 май 2019 г. за условията и реда за използване на незадължителния термин за качество „планински продукт“ и за осъществяването на контрол върху неговата употреба. Стопанствата, които попадат в планинските райони, могат да кандидатства в областните дирекции на БАБХ за получаване на стандарта за качество „планински продукт“. Районите, които са дефинирани като планински, са посочени в Приложение 1 от Наредба за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват и те обхващат 1714 селища.

За да се възползват от стандарта за качество „планински продукт“, стопаните трябва да са регистрирани като земеделски производители, както и в регистъра на производителите на планински храни, публикуван на страницата на МЗХГ. Стандартът може да се използва от производители на растителна и животинска продукция, в това число от производители на мед и пчелни продукти. При производството на месо животните трябва да бъдат отглеждани в планините и да прекарат най-малко последните две трети от живота си там. Поне половината фуражи за тези животни трябва да са от планински район. МЗХГ ще трябва да създаде публичен регистър на производителите на планински продукти.

Обнародвана е нова Наредба № 14 от 22 май 2019 г. за придобиване на квалификация по професията „Съдебен служител“, с която се определят: професионалните компетенции, необходими за упражняване на професията, които са задължителни за всички обучаващи институции, които имат право да организират обучение, завършващо с издаване на Свидетелство за професионална квалификация или Удостоверение за професионално обучение; изисквания към кандидатите за обучение; резултатите от учене, които са описани чрез значими за професията знания, умения и компетентности, които обучаваният следва да е придобил след приключване на процеса на формално, неформално обучение, или самостоятелно учене, с цел придобиване на квалификация по професия, или по част от професия; изисквания към материалната база за обучение по теория и по практика; изисквания към обучаващите; възможности за продължаване на професионалното обучение и др.

 

Държавен вестник, брой 45 от 07.06.2019 г.

Държавен вестник, брой 45 от 07.06.2019 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Прочети пълния текст на публикацията »

Архив