Полезно в ДВ (бр. 43 от 31.05.2019 г.)

В новия 43-ти брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Наредба № 3 от 2006 г. за вземането на проби и методите за анализ за целите на контрола върху акцизните стоки. Посочени са лицата, от които митническите органи имат право да вземат проби от стоките за извършване на анализ за целите на акцизния контрол. Допълват се разпоредби, като се добавя текст относно представителите на данъчнозадължените лица по ЗАДС. Прецизират се местата, от където митническите органи имат право да вземат проби. Прецизиран е текстът относно компетентните митнически лаборатории, където се изпитват взетите проби от акцизните стоки. Прецизират се текстове относно реда за вземане на проби от митническите органи, формиране на проби, вида на опаковките и начинът на опаковане на пробите с цел запазване на целостта им и качествените характеристики на стоките. С тази цел е създадено ново приложение № 5 към чл. 11 от наредбата, в което са описани видовете опаковки на проби за изследване на акцизните стоки, съобразени с вида на съответната стока. Прецизиран е текстът относно съхранението на взетите проби, с оглед структурните промени в Агенция „Митници“.

Допълнена е Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания, които се налагат поради публикуване на 15.05.2019 г. на регламент, засягащ крайния срок за подаване на заявленията или исканията за плащане и крайния срок за съобщаване на измененията на единното заявление или на искането за плащане. Срокът за подаване на заявления по чл. 4, ал. 1 от наредбата е до 23 май, а срокът по чл. 11, ал. 1 от наредбата за извършване на промени в заявленията и в приложените документи, включително добавяне на допълнителни схеми и мерки, както и земеделски парцели и/или животни по заявените схеми и/или мерки, е до 10 юни.

Вашият коментар