Полезно в ДВ (бр. 39 от 14.05.2019 г.)

В новия 39-ти брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица. С измененията се гарантира непротиворечиво тълкуване на разпоредбите, свързани с преценката на правото на парично обезщетение за безработица на лица, работили в чужда държава.

Предвижда се при определяне на правото на обезщетение за безработица да се зачита осигурителен стаж, придобит по международни договори, по които България е страна, както и по законодателство на друга държава-членка на ЕС по силата на европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност.

Съгласно промените, гражданите ще могат да подават заявленията за отпускане на парични обезщетения и приложения към тях по електронен път, по реда на Закона за електронното управление. По този начин се ограничава административната тежест и се подобрява административното обслужване на гражданите.

                Обнародвани са промени в Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г. Измененията засягат само третата мярка, тъй като са възникнали проблеми с акредитацията й. Те са насочени към прецизиране на контролните функции на Изпълнителната агенция по лозата и виното в процеса на издаване на Удостоверение за право на участие по мярка „Инвестиции в предприятия“.

Променените текстове са съобразени с дейността на агенцията, нейните правомощия и компетенции, както и с нуждите на мярката и нейното прилагане. Има и пояснение на изискванията и критериите за оценка на проектите, подадени в Държавен фонд „Земеделие“, за да се гарантира недвусмислено разбиране и да се конкретизират начините за тяхното доказване.

Промени има и в Наредба № РД-07-7 от 2010 г. за условията и реда за водене и съхраняване на регистрите за пълно осиновяване, които са с цел трансформация на модела на административно обслужване.

Отпада изискването за представяне от кандидат-осиновители на свидетелство за съдимост и на документ, удостоверяващ, че срещу тях не е образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер. Дирекции „Социално подпомагане“ по служебен път ще извършват справка за декларираните обстоятелства.

Изготвена е матрица за отразяване на необходимата информация за децата, за които се предприемат специални мерки за осиновяването им, която е включена като приложение към наредбата. С нея се цели да не се позволи идентифициране на дете със здравословен проблем, специални нужди или на възраст над седем години при публикуване на профила на детето на електронната страница на Агенцията за социално подпомагане.

Въвежда се изрична правна регламентация по отношение на административното сътрудничество между органите, които имат правомощия за водене и съхраняване на регистрите за национално и международно осиновяване в случаи на кандидати, които желаят да осиновят дете с обичайно местопребиваване в чужбина.

Вашият коментар