fbpx

Полезно в ДВ (бр. 38 от 10.05.2019 г.)

В днешния брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), които са в резултат на решението на Конституционния съд (КС), с което беше отменена по-високата ставка за курортните имоти.

Със задна дата –  от 20 април 2019 г. (когато влезе в сила решението на КС), те въвеждат еднакви граници, в които общините определят местния данък за всички имоти на територията си, били те курортни или не. Като измененията в ЗМДТ са направени така, че местната власт няма да се налага тепърва да променя наредбите си. Предвидено е, че за имотите в курортите се прилага размерът на данъка, както за всички останали в общината.

Местните власти ще трябва да преизчислят служебно новия данък на собствениците на имоти в курортите и да им го съобщят. Тези, които са предплатили до 30 април 2019 г. за цялата година, ползват отстъпка от 5 на сто върху преизчислената сума.

Обнародвани са и промени в Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, които целят намаляване на административната тежест на фирмите.

С новите разпоредби заявленията за обявяване на декларация, чрез която предприятията, които не са осъществявали дейност през отчетния период, се освобождават от задължението за публикуване на годишния финансов отчет, консолидирания финансов отчет и годишния доклад за дейността си, ще се разглеждат по реда на постъпването им отделно от другите заявления.

По същия ред ще се разглеждат и заявленията за вписване на действителните собственици по Закона за мерките срещу изпирането на пари и Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.

                Промени има в Наредба № 11 от 2007 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци и на техните асоциации и за условията и реда за одобряване и изменение на одобрените оперативни програми, които са насочени към постигане на следните цели: привеждане в съответствие на националната правна рамка със законодателството на Европейския съюз в сектора на плодовете и зеленчуците; облекчаване на административните режими чрез отпадане на предоставяне на документи за доказване на обстоятелства, които може да бъдат проверени по служебен ред; отстраняване на технически неточности; оптимизиране на процесите и сроковете за всички страни, участници в процеса на подпомагане на организациите на производители на плодове и зеленчуци.

С Преходните и заключителни разпоредби на изменителния акт има промени в Наредба № 1 от 2015 г. за договорните отношения в сектора на млякото и условията и реда за признаване на организации на производители, техните асоциации и междубраншови организации в сектора на млякото и млечните продукти и Наредба № 12 от 2015 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на земеделски продукти, асоциации на организации на производители и междубраншови организации и на групи производители, с които се очаква постигането на следните резултати: осигуряване гъвкавост на действията на организацията и навременна промяна на оперативните програми при необходимост; признатите организации на производители на плодове и зеленчуци да се възползват от повече възможности за подпомагане чрез прилаганите оперативни програми, което да повиши производствения им капацитет.

Напиши коментар

Трябва да сте влезли, за да публикувате коментар.

Архив
Поверителност
https://apis.bg/bg/privacy-notice-bg