Полезно в ДВ (бр. 37 от 07.05.2019 г.)

В днешния брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, с които се правят изменения и в Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП).

Променя се кръгът на лицата, задължени да подават декларация по чл. 63, ал. 4 от ЗМИП в търговския регистър. Другата промяна е относно изискването до 12 май стотици хиляди фирми, институции, организации, свободни професии да внесат в ДАНС свои вътрешни правила за контрол и предотвратяване на прането на пари.

Въпросните фирми и т. н. пак ще трябва да изготвят свои вътрешни правила, но не до 12 май, а до 6 месеца, след като ДАНС публикува на сайта си Националната оценка за риска. Оттам ще се види кои са рисковете, които те трябва да идентифицират и да включат в своите правилници. Освен това фирмите няма да ги изпращат на ДАНС за одобрение, просто ще си бъдат при тях и ще ги ползват предвид действията, които следва да предприемат по Закона за мерките срещу изпирането на пари.

С промените в Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия се въвежда забрана за придобиване, съхранение, носене и употреба на автоматични огнестрелни оръжия, преработени в полуавтоматични, както и употребата на пълнители с голям капацитет.

Ограничението не касае фабрично произведеното полуавтоматично оръжие, както и вече регистрираното, преработено от автоматично. Промените засягат реда за временно ползване на ловно оръжие от чужденци при ловен туризъм. Въвеждането на забраната е в резултат от транспонирането на европейските изисквания относно контрола на придобиването и притежаването на оръжие.

Обнародвани са промени в Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници и чрез тях парламентът прехвърля Фонда за преструктуриране на банки към Българската народна банка. Това е и част от плана за присъединяване на страната ни към ERM II и Банковия съюз.

България започна процедура за установяване на тясно сътрудничество с Европейската централна банка и присъединяване към Единния надзорен механизъм, от което следва присъединяване към Единния механизъм за преструктуриране в Европейския съюз. Досега в националното ни законодателство липсваше нормативна база за присъединяване на страната ни към надзорния механизъм и към механизма за преструктуриране. Затова е необходимо да се въведат разпоредби, свързани с прилагането на европейския регламент.

Промени има и в Наредбата за условията и реда за осъществяване на мерки за предотвратяване изоставянето на деца и настаняването им в институции, както и за тяхната реинтеграция, съгласно които дирекциите „Социално подпомагане“ (ДСП) ще трябва да предприемат спешни мерки за предотвратяване на изоставянето на непотърсено дете, прието в лечебно заведение, до 24 часа от деня, в който детето е трябвало да бъде изписано. В момента срокът за предприемане на такива действия е 7 дни.

С измененията се подобряват и мерките за подкрепа на родителите за реинтеграция на детето в семейството му. Дирекциите „Социално подпомагане“ ще могат служебно да предприемат действия за реинтеграция, непосредствено след настаняване на детето извън семейството му. По досега действащия ред родителите трябва да подадат заявление, че желаят да бъдат предприети такива мерки.

Регламентират се и конкретни мерки за закрила в семейна среда, в зависимост от възможностите на семейството и потребностите на детето, както и конкретни дейности за подкрепа на семейството. С промените ще се подобри и координацията и сътрудничеството между ДСП по настоящ адрес на детето и ДСП по местопребиваване на родителите.

Вашият коментар