Парламентът прие на първо четене промени в НК за неизбежната отбрана

Предложението на патриотите е за промени в третата алинея на чл. 12 НК. В момента тя гласи: „Няма превишаване пределите на неизбежната отбрана, ако нападението е извършено чрез проникване с насилие или с взлом в жилище“. Приетият днес на първо четене законопроект обаче предвижда в две точки да бъдат описани по-казуистично хипотези, в които няма да е налице превишаване на пределите на неизбежната отбрана:

  1. когато нападението е извършено чрез противозаконно влизане в жилище,
  2. когато нападението е насочено срещу живота, здравето, свободата или половата неприкосновеност на отбраняващия се или на другиго и е извършено от две или повече лица, от въоръжено лице или нощем

Обединените патриоти предлагат и изменения в чл. 218б от НК, в който е регламентирано при какви условия някои престъпления срещу собствеността се наказват по административен път с глоба. Разпоредбата предвижда глоба от 100 лв. до 300 лв. за някои маловажни случаи и други по-тежко наказуеми случаи на кражби. Условието е стойността на предмета на престъплението да е до две минимални работни заплати, а предметът му да е възстановен или заместен.

С проекта се предлага приложното поле на разпоредбата да бъде ограничено. Първо да се предвиди, че освобождаването от наказателна отговорност ще става, ако откраднатото е със стойност до една минимална заплата, а не две. И второ – да се разшири една от забраните за прилагането на освобождаването от наказателна отговорност по чл. 218б НК. В момента от тази по-благоприятна възможност не може да се възползва деец, който в продължение на една година е извършил две или повече престъпления, ако общата стойност на предмета им е над 150 лв. Предложението на патриотите е това да е невъзможно „винаги, когато един деец е извършил две или повече престъпления в рамките на една година, без значение каква е имуществената стойност на вещите предмет на всяко едно от тези престъпления“. Освен това те настояват глобата да бъде увеличена от 100 лв. до 300 лв. на от 300 лв. до 500 лв.

Повече подробности по темата четете тук.

Вашият коментар