Промени в правилата за деклариране на действителните собственици на фирмите вече са в Държавен вестник

Законът за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) беше изменен чрез Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия

Нови правила за това кога фирмите трябва да декларират действителните си собственици днес бяха обнародвани в Държавен вестник и ще влязат в сила след три дни. Измененията в Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) са направени с преходните и заключителните разпоредби на промени в Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия.

Чрез ПРЗ на закона за оръжията всъщност се променят само две разпоредби от Закона за мерките срещу изпирането на пари. Първата е чл. 63, ал. 5. С нея на практика се разширяват хипотезите, при които фирмите няма да обявяват действителните си собственици. Досега законът освобождаваше от това задължение тези дружества, по чиято партида в Търговския регистър са вписани физическите лица, които ги притежават. Сега с измененията се предвижда, че ако една фирма е собственост на едно или повече дружества, няма да се налага тя да подава декларация, ако физическите лица, които са нейни действителни собственици, са вписани по партидата на юридическите лица, които я притежават. Ако обаче едно от дружествата, което притежава фирмата, е чуждестранно, обявяването на действителните собственици е задължително.

Другата промяна е свързана с т. нар. вътрешни правила срещу прането на пари, които множество задължени лица, трябваше да изпращат на ДАНС. И всъщност много от тях вече го направиха. Сега това задължение за изпращане на правилата отпада. Изискването е те да бъдат съобразени със ЗМИП. Като срокът за това е 6 месеца от публикуването на резултатите от националната оценка на риска на интернет страницата на ДАНС.

Повече подробности по темата четете тук.

 

Вашият коментар