Държавен вестник, брой 43 от 31.05.2019 г.

Държавен вестник, брой 43 от 31.05.2019 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 43 от 31.05.2019 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Президент на републиката

УКАЗ № 121 за освобождаване на Сергей Пенчев Мичев от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Индонезия
УКАЗ № 122 за назначаване на Петър Димитров Андонов за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Индонезия със седалище в Джакарта

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 128 от 22.05.2019 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2019 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 129 от 27.05.2019 г. за изменение и допълнение на Постановление № 76 на Министерския съвет от 2014 г. за създаване на Национален координационен механизъм за преглед на проектната готовност и приоритизиране на проектите в сектор „Транспорт“ по Регламент (ЕС) № 1316/2013 г. на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Механизъм за свързване на Европа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 76 от 04.04.2014 г. за създаване на Национален координационен механизъм за преглед на проектната готовност и приоритизиране на проектите в сектор „Транспорт“ по Регламент № 1316/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Механизъм за свързване на Европа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 130 от 27.05.2019 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2019 г. за работа с деца и ученици от уязвими групи в детските градини и училищата и за допълнително финансиране за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности от професии и специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

МЕЖДУНАРОДЕН КОДЕКС за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в наливно състояние (IBC Code) (Приет с Резолюция MSC.4(48) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 17 юни 1983 г.
ИЗМЕНЕНИЯ към Международния кодекс за конструкциятa и оборудванетo на кораби, превозващи опасни химикали в наливно състояние (IBC Code) (Приети с Резолюция MSC.10(54) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 29 април 1987 г.
МЕЖДУНАРОДЕН КОДЕКС за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в наливно състояние (IBC Code) (Приет с Резолюция MSC.4(48) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 17 юни 1983 г.

Министерство на земеделието, храните и горите

НАРЕДБА за допълнение на Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания
НАРЕДБА № 5 от 27.02.2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания

Министерство на околната среда и водите

НАРЕДБА за изменение на Наредба № Н-2 от 2012 г. за реда за регистриране, подновяване на регистрацията и контрол по Схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS)
НАРЕДБА № Н-2 от 2.07.2012 г. за реда за регистриране, подновяване на регистрацията и контрол по Схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS)

Министерство на отбраната

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-22 от 2010 г. за ползване под наем на имоти от жилищния фонд на Министерството на отбраната и за изплащане на компенсационни суми на военнослужещите и цивилните служители, които живеят при условията на свободно договаряне
НАРЕДБА № Н-22 от 16.07.2010 г. за ползване под наем на имоти от жилищния фонд на Министерството на отбраната и за изплащане на компенсационни суми на военнослужещите и цивилните служители, които живеят при условията на свободно договаряне

Министерство на финансите

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2006 г. за вземането на проби и методите за анализ за целите на контрола върху акцизните стоки
НАРЕДБА № 3 от 18.04.2006 г. за вземането на проби и методите за анализ за целите на контрола върху акцизните стоки

Поправки

ДОГОВОР между правителството на Република България и правителството на Ливанската република за правна помощ по граждански дела
ДОГОВОР между правителството на Република България и правителството на Ливанската република за правна помощ по наказателни дела
ДОГОВОР между правителството на Република България и правителството на Ливанската република за екстрадиция
ДОГОВОР между правителството на Република България и правителството на Ливанската република за трансфер на осъдени лица

 

Вашият коментар