Държавен вестник, брой 43 от 28.05.2019 г.

Държавен вестник, брой 43 от 28.05.2019 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 42 от 28.05.2019 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения
ЗАКОН за лечебните заведения
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари
ЗАКОН за мерките срещу изпирането на пари
ЗАКОН за мерките срещу финансирането на тероризма
ЗАКОН за Комисията за финансов надзор
ЗАКОН за кредитните институции
ЗАКОН за платежните услуги и платежните системи
ЗАКОН за хазарта
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
ЗАКОН за отбраната и въоръжените сили на Република България
КОДЕКС за застраховането
ЗАКОН за предучилищното и училищното образование

Президент на Републиката

УКАЗ № 119 за освобождаване на Петър Димитров Андонов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Корея
УКАЗ № 120 за назначаване на Петко Неделчев Драганов за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Корея със седалище в Сеул
УКАЗ № 124 за връщане за ново обсъждане в Народното събрание на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост, приет от 44-то Народно събрание на 15 май 2019 г., и мотивите към указа

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 123 от 20.05.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2019 г. за изплащане на държавна парична награда за проявена лична доблест при изпълнение на обществен и граждански дълг
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 124 от 20.05.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2019 г. по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ за финансиране на разходи за данък върху добавената стойност на общини по одобрени за подпомагане проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. и 2014 – 2020 г. и по Програмата за морско дело и рибарство за периода 2014 – 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 125 от 20.05.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2019 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 126 от 22.05.2019 г. за изменение на Устройствения правилник на Министерството на икономиката, приет с Постановление № 447 на Министерския съвет от 2014 г.
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на икономиката
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 127 от 22.05.2019 г. за приемане на Устройствен правилник на Дирекцията за национален строителен контрол
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Дирекцията за национален строителен контрол
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 5 на МС от 20.01.2010 г. за приемане на Устройствен правилник на Дирекцията за национален строителен контрол
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Дирекцията за национален строителен контрол

Министерство на образованието и науката

ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Правилника на Фонд „Научни изследвания“
ПРАВИЛНИК на Фонд „Научни изследвания“
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование
НАРЕДБА № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование

Министерство на здравеопазването
Министерство на финансите

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2014 г. за условията и реда за внос, износ и обмен на органи, тъкани и клетки
НАРЕДБА № 8 от 8.05.2014 г. за условията и реда за внос, износ и обмен на органи, тъкани и клетки

Министерство на икономиката

НАРЕДБА за изменение на Наредба № 16-437 от 2007 г. за условията и реда за извършване на дейности с токсичните химически вещества и техните прекурсори
НАРЕДБА № 16-437 от 4.05.2007 г. за условията и реда за извършване на дейности с токсичните химически вещества и техните прекурсори

Министерство на младежта и спорта

НАРЕДБА за отменяне на Наредба № 6 от 2018 г. за реда за лицензиране на спортните организации в Република България
НАРЕДБА № 6 от 10.05.2018 г. за реда за лицензиране на спортните организации в Република България

Комисия за финансов надзор

НАРЕДБА № 66 от 16.05.2019 г. относно допълнителните изисквания във връзка с класифицирането на инвестиционни застрахователни продукти като несложни по смисъла на чл. 342, ал. 5 от Кодекса за застраховането
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 28 от 2006 г. за условията и реда за провеждане на изпит за професионална квалификация на застрахователните брокери и за признаване на квалификация, придобита в държава членка
НАРЕДБА № 28 от 10.05.2006 г. за условията и реда за провеждане на изпит за професионална квалификация на застрахователните брокери и за признаване на квалификация, придобита в държава членка

Изпълнителна агенция „морска администрация“

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ правила за изменение и допълнение на Задължителните правила за морските пристанища на Република България
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРАВИЛА за морските пристанища на Република България

Българска народна банка

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 22 от 2009 г. за Централния кредитен регистър
НАРЕДБА № 22 от 16.07.2009 г. за Централния кредитен регистър
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 12 от 2016 г. за Регистъра на банковите сметки и сейфове
НАРЕДБА № 12 от 29.09.2016 г. за Регистъра на банковите сметки и сейфове

 

Вашият коментар