Държавен вестник, брой 39 от 14.05.2019 г.

Държавен вестник, брой 39 от 14.05.2019 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 39 от 14.05.2019 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

РЕШЕНИЕ за откриване на Медицински факултет в структурата на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас

Президент на Републиката

УКАЗ № 108 за награждаване на г-н Хуан Едуардо Сунига – испански българист, с орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа степен

Конституционен съд

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 2 от 09.05.2019 г. по конституционно дело № 11 от 2018 г.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 107 от 08.05.2019 г. за изменение и допълнение на Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица, приета с Постановление № 32 на Министерския съвет от 2002 г.
НАРЕДБА за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 108 от 09.05.2019 г. за изменение и допълнение на Тарифата за таксите за социалните услуги, финансирани от държавния бюджет, утвърдена с Постановление № 91 на Министерския съвет от 2003 г.
ТАРИФА за таксите за социалните услуги, финансирани от държавния бюджет
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за социално подпомагане
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 109 от 09.05.2019 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на Българската телеграфна агенция за 2019 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 110 от 09.05.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2019 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 111 от 09.05.2019 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 52 на МС от 27.03.2019 г. за приемане на план-сметка за разходите по подготовката и произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2019 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 78 на МС от 10.04.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2019 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 112 от 09.05.2019 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2019 г. във връзка с увеличаване на капитала на търговско дружество
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 113 от 09.05.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2019 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 114 от 13.05.2019 г. за изменение на Устройствения правилник на Министерството на земеделието, храните и горите, приет с Постановление № 130 на Министерския съвет от 2017 г.
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на земеделието, храните и горите

Министерство на земеделието, храните и горите

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 14 от 2005 г. за условията и реда за издаване на разрешителни за въвеждане на неместни или повторно въвеждане на местни дървесни, храстови и ловни видове в природата и отчитане мнението на обществеността в района на повторно въвеждане
НАРЕДБА № 14 от 27.10.2005 г. за условията и реда за издаване на разрешителни за въвеждане на неместни или повторно въвеждане на местни дървесни, храстови и ловни видове в природата и отчитане мнението на обществеността в района на повторно въвеждане
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г.
НАРЕДБА № 6 от 26.10.2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г.

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 60 от 2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета
НАРЕДБА № 60 от 24.04.2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета
НАРЕДБА № 74 от 7.10.2003 г. за ЕО одобряване типа на гуми, ЕО одобряване типа на гуми по отношение нивото на шума при контакт с пътя и ЕО одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение монтирането на гумите
НАРЕДБА № 95 от 8.01.2004 г. за одобряване типа на огледалата за виждане назад и за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение монтирането на огледалата за виждане назад

Министерство на труда и социалната политика

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № РД-07-7 от 2010 г. за условията и реда за водене и съхраняване на регистрите за пълно осиновяване
НАРЕДБА № РД-07-7 от 5.10.2010 г. за условията и реда за водене и съхраняване на регистрите за пълно осиновяване

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ЗАПОВЕД № РД-16-435 от 29.03.2019 г. за утвърждаване на списък на общините с равнище на безработица, равно или по-високо от средното за страната за 2018 г.
МЕТОДИКА за подбор и оценка на работодатели, подали заявки за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта

 

Вашият коментар