Държавен вестник, брой 38 от 10.05.2019 г.

Държавен вестник, брой 38 от 10.05.2019 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 38 от 10.05.2019 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за допълнение на Закона за местните данъци и такси
ЗАКОН за местните данъци и такси
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел
ЗАКОН за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел
ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
ЗАКОН за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие („Световна банка“) за предоставяне на подкрепа за офис на Световната банка в Република България

Президент на Републиката

УКАЗ № 92 за освобождаване на Ангел Николаев Ганев от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Беларус
УКАЗ № 93 за назначаване на Георги Константинов Василев за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Беларус със седалище в гр. Минск

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 106 от 03.05.2019 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца, приет с Постановление № 139 на Министерския съвет от 2002 г.
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за семейни помощи за деца
НАРЕДБА за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях

Министерство на отбраната

ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Централното военно окръжие
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Централното военно окръжие
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-9 от 2011 г. за военно-почивното дело
НАРЕДБА № Н-9 от 18.03.2011 г. за военно-почивното дело
НАРЕДБА за изменение на Наредба № Н-3 от 2017 г. за психологическо осигуряване и полифизиографски изследвания в служба „Военна информация“
НАРЕДБА № Н-3 от 18.01.2017 г. за психологическо осигуряване и полифизиографски изследвания в служба „Военна информация“

Национален осигурителен институт

ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Националния осигурителен институт
ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Националния осигурителен институт

Министерство на земеделието, храните и горите

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2007 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци и на техните асоциации и за условията и реда за одобряване и изменение на одобрените оперативни програми
НАРЕДБА № 11 от 15.05.2007 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци и на техните асоциации и за условията и реда за одобряване и изменение на одобрените оперативни програми
НАРЕДБА № 1 от 28.01.2015 г. за договорните отношения в сектора на млякото и условията и реда за признаване на организации на производители, техни асоциации и междубраншови организации в сектора на млякото и млечните продукти
НАРЕДБА № 12 от 5.05.2015 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на земеделски продукти, асоциации на организации на производители и междубраншовиорганизации и на групи производители

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

ИНСТРУКЦИЯ за изменение и допълнение на Инструкция № 4 от 2010 г. за противоградовата защита в Република България (ДВ, бр. 57 от 2010 г.)
ИНСТРУКЦИЯ № 4 от 16.07.2010 г. за противоградовата защита в Република България

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ПРАВИЛА за здравословни и безопасни условия на труд в горските територии
ЗАПОВЕД № РД-09-1153 на МЗГАР от 16.09.1999 г. за приемане на Правилник по безопасност на труда в горите

 

Вашият коментар