Държавен вестник, брой 37 от 07.05.2019 г.

Държавен вестник, брой 37 от 07.05.2019 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 37 от 07.05.2019 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия
ЗАКОН за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия
ЗАКОН за специалните разузнавателни средства
ЗАКОН за изпълнение на Конвенцията по касетъчните боеприпаси и Конвенцията за забраната на използването, складирането, производството и трансфера на противопехотни мини и за тяхното унищожаване
ЗАКОН за мерките срещу изпирането на пари
ЗАКОН за лова и опазване на дивеча
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници
ЗАКОН за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници
ЗАКОН за Българската народна банка
ЗАКОН за гарантиране на влоговете в банките
ЗАКОН за счетоводството
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане
ЗАКОН за платежните услуги и платежните системи
ЗАКОН за кредитните институции

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 101 от 02.05.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2019 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 102 от 02.05.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2019 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 103 от 02.05.2019 г. за одобряване на допълнителен трансфер за Университета за национално и световно стопанство – София, за 2019 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 104 от 02.05.2019 г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за осъществяване на мерки за предотвратяване изоставянето на деца и настаняването им в институции, както и за тяхната реинтеграция, приета с Постановление № 181 на Министерския съвет от 2003 г.
НАРЕДБА за условията и реда за осъществяване на мерки за предотвратяване изоставянето на деца и настаняването им в институции, както и за тяхната реинтеграция
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за закрила на детето
НАРЕДБА за критериите и стандартите за социални услуги за деца
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 105 от 02.05.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за държавните висши училища и научни организации за 2019 г.

Министерство на вътрешните работи

СПОРАЗУМЕНИЕ между Република България и Република Македония за сътрудничество при бедствия

Министерство на младежта и спорта

НАРЕДБА № 3 от 02.04.2019 г. за реда за финансово подпомагане на дейности в областта на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност
НАРЕДБА № 1 от 8.05.2014 г. за финансово подпомагане на спортни дейности

Висш съдебен съвет

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт
НАРЕДБА № 1 от 9.02.2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2018 г. за организацията и дейността на Съвета за партньорство към Висшия съдебен съвет
НАРЕДБА № 8 от 8.11.2018 г. за организацията и дейността на Съвета за партньорство към Висшия съдебен съвет

Върховен административен съд

РЕШЕНИЕ № 15528 от 12.12.2018 г. по административно дело № 11647/2017 г.
ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 327 на МС от 29.11.2016 г. за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 53 на МС от 17.03.2016 г. за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет

 

Вашият коментар