Държавен вестник, брой 36 от 03.05.2019 г.

Държавен вестник, брой 36 от 03.05.2019 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


СЪДЪРЖАНИЕ НА ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Президент на републиката

УКАЗ № 96 за удостояване на бригаден генерал Венцислав Методиев Мутафчийски с висше офицерско звание „генерал-майор“, считано от 06.05.2019 г.
УКАЗ № 97 за освобождаване на вицеадмирал Георги Христов Фиданов от длъжността „Военен представител на началника на отбраната във Военния комитет на НАТО и във Военния комитет на Европейския съюз“, и от военна служба, считано от 23.06.2019 г.
УКАЗ № 98 за освобождаване на контраадмирал Кирил Йорданов Михайлов от длъжността „Национален военен представител в Националното военно представителство в Съюзното командване по операциите на НАТО в Монс, Белгия“ и назначаването му на длъжността „Командир на Военноморските сили“, считано от 23.06.2019 г.
УКАЗ № 99 за освобождаване на контраадмирал Митко Александров Петев от длъжността „Командир на Военноморските сили“, назначаването му на длъжността „Военен представител на началника на отбраната във Военния комитет на НАТО и във Военния комитет на Европейския съюз“ и удостояването му с висше офицерско звание „вицеадмирал“, считано от 23 юни 2019 г.
УКАЗ № 100 за освобождаване на бригаден генерал Пламен Димитров Йорданов от длъжността „Командир на 61-ва механизирана бригада“, считано от 01.06.2019 г.
УКАЗ № 101 за назначаване на полковник Деян Дешков Дешков на длъжността „Командир на 61-ва механизирана бригада“ и удостояването му с висше офицерско звание „бригаден генерал“, считано от 01.06.2019 г.

Конституционен съд

РЕШЕНИЕ № 5 от 19.04.2019 г. по конституционно дело № 12 от 2018 г.
АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛЕНКОДЕКС
ЗАКОН за опазване на околната среда
ЗАКОН за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодексизм. _

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 89 от 25.04.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2019 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 90 от 25.04.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2019 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 91 от 25.04.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2019 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 92 от 25.04.2019 г. за изменение и допълнение на Постановление № 385 на Министерския съвет от 2015 г. за дейността на Централния орган за покупки за нуждите на органите на изпълнителната власт
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 385 на МС от 30.12.2015 г. за дейността на Централния орган за покупки за нуждите на органите на изпълнителната власт
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 93 от 25.04.2019 г. за приемане на Наредба за критериите за определяне на университетски болници
НАРЕДБА за критериите за определяне на университетски болници
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 94 от 25.04.2019 г. за изменение и допълнение на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица, приета с Постановление № 30 на Министерския съвет от 2000 г.
НАРЕДБА за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 95 от 25.04.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Националния статистически институт за 2019 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 96 от 25.04.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 97 от 25.04.2019 г. за приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2019 г.
НАРЕДБА за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 98 от 30.04.2019 г. за изменение и допълнение на Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с Постановление № 219 на Министерския съвет от 2017 г.
НАРЕДБА за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 99 от 30.04.2019 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията за ядрено регулиране, приет с Постановление № 278 на Министерския съвет от 2013 г.
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Агенцията за ядрено регулиране
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 100 от 30.04.2019 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет, приет с Постановление № 59 на Министерския съвет от 2008 г.
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет

Министерство на финансите

СПОРАЗУМЕНИЕ между Министерството на финансите на Република България и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР)

Комисия за регулиране на съобщенията

НАРЕДБА за изменение на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2010 г. за правилата за ползване, разпределение и процедурите по първично и вторично предоставяне за ползване, резервиране и отнемане на номера, адреси и имена
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2010 г. за правилата за ползване, разпределение и процедурите по първично и вторично предоставяне за ползване, резервиране и отнемане на номера, адреси и имена
НАРЕДБА № 1 от 22.07.2010 г. за правилата за ползване, разпределение и процедурите по първично и вторично предоставяне за ползване, резервиране и отнемане на номера, адреси и имена

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

РЕШЕНИЕ № РД-НС-04-12 на НЗОК от 10.02.2016 г. за утвърждаване на СПИСЪК на заболяванията, за чието домашно лечение на територията на страната НЗОК заплаща напълно или частично лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели

 

Вашият коментар