Полезно в ДВ (бр. 35 от 30.04.2019 г.)

С брой 35 на “Държавен вестник” е допълнен Кодексът за социално осигу­ряване. Създаден е нов текст, според който до 1 януари 2023 г. едновременно с подаването на заявление за отпускане на пенсия, свързана с трудова дейност, с начал­на дата след 31 декември 2018 г., лицето има право да избере размерът на пенсията му да бъде определен с индивидуален коефициент, ако това е по-благоприятно за него.

В тези случаи към заявлението задължително се прилагат документи за брутното трудово възнаграждение или доход, върху които са внесени осигурителни вноски за три после­дователни години от последните 15 години осигурителен стаж по избор на пенсионера преди 1 януари 1997 г., и за брутното трудово възнаграждение или доход, върху които са внесени осигурителни вноски за осигури­телния стаж след тази дата до 31 декември 1999 г. включително.

В 6-месечен срок от влизането в сила на промените лицата с подадени заявления за отпускане на пенсия, свързана с трудова дейност, с начална дата след 31 декември 2018 г., както и тези, на които е отпусната такава пенсия до влизането в сила на тези промени, може да упражнят еднократно правото си на избор. В тези случаи пенсията ще се отпуска в новия размер от същата начална дата, ако това е по-благоприятно за съответното лице.

Вашият коментар