Полезно в ДВ (бр. 31 от 12.04.2019 г.)

В днешния 31-ви брой на „Държавен вестник“ е обнародвано Постановление на Министерския съвет, с което се изменят четири наредби, а именно: Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни и Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях.

С постановлението се изпълняват мерки на правителството за намаляване на административната и регулаторната тежест върху гражданите и бизнеса. С промените в Наредбата за ОВОС се определят условията, реда и начина на провеждане на нова обща процедура, която е регламентирана със законодателни промени в глава шеста на Закона за опазване на околната среда.

Процедурата се отнася за инвестиционно предложение, което едновременно подлежи на задължителна ОВОС, комплексно разрешително и/или одобряване на доклад за безопасност. Предоставя се възможност за информиране в цялост на засегнатата общественост и другите институции участващи в процедурите, и гарантиране на комплексен подход при оценката на риска за околната среда и човешкото здраве.

 Обнародван е нов Правилник за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта, който урежда процедурите, свързани с получаване или отнемане на спортен лиценз на спортни федерации, както и процедурите по вписването в и заличаването от регистъра по ЗФВС на националната организация за спортно-туристическа дейност и нейните членове, на националната организация за университетски спорт и нейните членове и на обединените спортни клубове.

Регламентирани са условията за назначаване на директорите на държавните спортни училища, приложими при провеждането на конкурс по реда на Кодекса на труда. Описани са и условията и реда за използване на спортните обекти – държавна собственост в хипотезите на безвъзмездно предоставяне за определено време, предвидени в ЗФВС. Посочени са минималните рискове, срещу които се застраховат спортните обекти – държавна или общинска собственост, или тези, които са изградени при учредено право на строеж върху имоти – държавна или общинска собственост.

Регламентират се също така спецификите при процедурите по отдаване под наем на спортни обекти или части от тях – държавна собственост и по учредяване на ограничени вещни права върху спортни обекти или имоти – държавна собственост.

Напиши коментар

Трябва да сте влезли, за да публикувате коментар.

Архив