Държавен вестник, брой 35 от 30.04.2019 г.

Държавен вестник, брой 35 от 30.04.2019 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 35 от 30.04.2019 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта
ЗАКОН за физическото възпитание и спорта
ЗАКОН за допълнение на Кодекса за социално осигуряване
КОДЕКС за социално осигуряване
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане
ЗАКОН за социално подпомагане
ЗАКОН за семейни помощи за деца

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 86 от 22.04.2019 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, приет с Постановление № 47 на Министерския съвет от 2003 г.
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 87 от 23.04.2019 г. за допълнение на Наредбата за определяне на условията, реда и механизма за функциониране на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН) и за провеждане на производства пред управляващите органи посредством ИСУН, приета с Постановление № 243 на Министерския съвет от 2016 г.
НАРЕДБА за определяне на условията, реда и механизма за функциониране на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН) и за провеждане на производства пред управляващите органи посредством ИСУН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 88 от 24.04.2019 г. за приемане на Тарифа за таксите, които се събират по Закона за лечебните заведения и Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки
ТАРИФА за таксите, които се събират по Закона за лечебните заведения
ТАРИФА за таксите, които се събират от Изпълнителната агенция по трансплантация по Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки, Закона за здравето и Закона за лечебните заведения
ТАРИФА за таксите, които се събират по Закона за лечебните заведения и Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки

Министерство на младежта и спорта

МЕМОРАНДУМ за разбирателство между правителството на Република България, правителството на Република Гърция, правителството на Румъния и правителството на Република Сърбия за създаване на Инициативен организационен комитет за подаване на съвместни кандидатури за домакинства на Европейското първенство по футбол на УЕФА през 2028 г. и на Световното първенство по футбол на ФИФА през 2030 г.

Министерство на здравеопазването

ПРАВИЛНИК за условията и реда за работа на Етичната комисия за клинични изпитвания по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

Инспекторат към висшия съдебен съвет

ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Правилника за организацията на дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет и за дейността на администрацията и на експертите
ПРАВИЛНИК за организацията на дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет и за дейността на администрацията и на експертите

Министерство на земеделието, храните и горите

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2012 г. за условията и реда за регистрация на горски разсадници, както и за производство на фиданки в горските разсадници – държавна собственост
НАРЕДБА № 4 от 15.02.2012 г. за условията и реда за регистрация на горски разсадници, както и за производство на фиданки в горските разсадници – държавна собственост
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2018 г. за прилагане на правилата на биологично производство, етикетиране и контрол, и за издаване на разрешение за контролна дейност за спазване на правилата на биологичното производство, както и за последващ официален надзор върху контролиращите лица
НАРЕДБА № 5 от 3.09.2018 г. за прилагане на правилата на биологично производство, етикетиране и контрол, и за издаване на разрешение за контролна дейност за спазване на правилата на биологичното производство, както и за последващ официален надзор върху контролиращите лица

Министерство на културата

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-3 от 2011 г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на лицата, които имат право да извършват дейности по консервация и реставрация
НАРЕДБА № Н-3 от 6.04.2011 г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на лицата, които имат право да извършват дейности по консервация и реставрация
НАРЕДБА № Н-00-0005 от 8.06.2010 г. за условията и реда за възпроизвеждане на културни ценности в копия, реплики и предмети с търговско предназначение
НАРЕДБА № 4 от 12.06.2015 г. за условията и реда за осъществяване на дейностите по консервация и реставрация на движими културни ценности

Министерство на финансите

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2010 г. за разпореждането с отнети и изоставени в полза на държавата акцизни стоки
НАРЕДБА № 7 от 2.09.2010 г. за разпореждането с отнети и изоставени в полза на държавата акцизни стоки

Министерство на отбраната

ИНСТРУКЦИЯ за изменение и допълнение на Инструкция № И-4 от 2007 г. за дейността на командирите (началниците, ръководителите) от Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на подчинение на министъра на отбраната при инциденти
ИНСТРУКЦИЯ № И-4 от 26.09.2007 г. за дейността на командирите

Комисия за енергийно и водно регулиране

ПРАВИЛА за измерване на количеството електрическа енергия
ПРАВИЛА за търговия с електрическа енергия

Централна избирателна комисия

РЕШЕНИЕ № 209-НС от 23.04.2019 г. относно обявяване на Митко Костадинов Полихронов за народен представител от Двадесет и девети изборен район – Хасковски

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ЗАПОВЕД № ЗМФ-360 от 25 април 2019 г. за вписване на допълнителни реквизити в образец на бандерол за тютюневи изделия, предназначени за реализация на вътрешния пазар
ЗАПОВЕД № ЗМФ-26 от 10.01.2019 г. за утвърждаване на нов образец на бандерол за тютюневи изделия, предназначени за реализация на вътрешния пазар
СЪОБЩЕНИЕ на ВКС за подлежащите на разглеждане дела през м. юни 2019 г.

 

Вашият коментар