Държавен вестник, брой 34 от 23.04.2019 г.

Държавен вестник, брой 34 от 23.04.2019 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 34 от 23.04.2019 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за ратифициране на Административното и техническо споразумение към Споразумението между Република България, Република Хърватия, Унгария и Република Австрия относно улесняване на трансграничното изпълнение на финансови санкции във връзка с нарушения на правилата за движение по пътищата
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България
ЗАКОН за чужденците в Република България
ЗАКОН за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз, които не са български граждани, и членовете на техните семейства
ЗАКОН за убежището и бежанците
ЗАКОН за българските лични документи
ЗАКОН за вероизповеданията
ЗАКОН за дейностите по предоставяне на услуги
ЗАКОН за мерките срещу изпирането на пари
ЗАКОН за трудовата миграция и трудовата мобилност
ИЗБОРЕН КОДЕКС
ЗАКОН за Министерството на вътрешните работи
РЕШЕНИЕ за попълване състава на Комисията по труда, социалната и демографската политика
РЕШЕНИЕ за попълване състава на Комисията по икономическа политика и туризъм
РЕШЕНИЕ за попълване състава на Комисията по вероизповеданията и правата на човека
РЕШЕНИЕ за промяна в състава на Комисията по политиките за българите в чужбина
РЕШЕНИЕ за откриване на висше военно училище с наименование „Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“
РЕШЕНИЕ по Доклада за дейността на омбудсмана на Република България през 2018 г.
РЕШЕНИЕ за попълване състава и ръководството на Комисията по енергетика
РЕШЕНИЕ за промяна в състава на Комисията по икономическа политика и туризъм
РЕШЕНИЕ за промяна в състава на Комисията по здравеопазването
РЕШЕНИЕ за попълване състава на Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения
РЕШЕНИЕ за промяна в състава на Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите
РЕШЕНИЕ за промяна в състава на Комисията по отбрана
РЕШЕНИЕ за попълване състава и ръководството на Комисията по правни въпроси

Президент на Републиката

УКАЗ № 80 за освобождаване на Венелин Димитров Лазаров от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Хашемитскотокралство Йордания
УКАЗ № 81 за назначаване на Димитър Михайлов Михайлов за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Хашемитското кралство Йордания със седалище в Аман
УКАЗ № 82 за освобождаване на Бранимир Стоянов Заимов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Ирландия
УКАЗ № 83 за назначаване на Гергана Димитрова Караджова за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Ирландия със седалище в Дъблин
УКАЗ № 84 за освобождаване на Димитър Иванов Абаджиев от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Словения
УКАЗ № 85 за назначаване на Младен Петров Червеняков за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Словения със седалище в Любляна
УКАЗ № 86 за освобождаване на Димитър Михайлов Михайлов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Държавата Израел
УКАЗ № 87 за назначаване на Румяна Генчева Бъчварова за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Държавата Израел със седалище в гр. Тел Авив

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 82 от 18.04.2019 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 83 от 18.04.2019 г. за изменение на Наредбата за осигурителните каси, приета с Постановление № 89 на Министерския съвет от 2001 г.
НАРЕДБА за осигурителните каси
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 84 от 18.04.2019 г. за изменение и допълнение на Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски, приета с Постановление № 263 на Министерския съвет от 1999 г.
НАРЕДБА за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 85 от 19.04.2019 г. за изменение на Постановление № 79 на Министерския съвет от 2016 г. за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти (обн., ДВ, бр. 31 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 32 от 2018 г.)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 79 на МС от 13.04.2016 г. за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти
РЕШЕНИЕ № 213 от 18.04.2019 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали, от находище „Енджи-север“, разположено в землището на с. Горна Кремена, община Мездра, област Враца, на „Маронас“ – ООД, Враца
РЕШЕНИЕ № 220 от 19.04.2019 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали – гнайси, от находище „Покрован“, разположено в землището на с. Покрован, община Ивайловград, област Хасково, на „ГНАЙС и КО“ – ООД, Ивайловград

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО между правителството на Република България и правителството на Румъния относно изпълнението на съвместни инициативи за подобряване на условията за корабоплаване в общия българо-румънски участък на река Дунав и за транспортната свързаност между двете страни

Министерство на вътрешните работи

НАРЕДБА за допълнение на Наредба № 8121з-1010 от 2015 г. за униформеното облекло и работното облекло за служебно ползване в Министерството на вътрешните работи
НАРЕДБА № 8121З-1010 от 24.08.2015 г. за униформеното облекло и работното облекло за служебно ползване в Министерството на вътрешните работи

Комисия за финансов надзор

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 46 от 2012 г. за реда и начина за изплащане на компенсации от Фонда за компенсиране на инвеститорите
НАРЕДБА № 46 от 11.04.2012 г. за реда и начина за изплащане на компенсации от Фонда за компенсиране на инвеститорите

Върховен административен съд

РЕШЕНИЕ № 11999 от 09.10.2018 г. по административно дело № 12089 от 2016 г.
РЕШЕНИЕ № 1106 от 28.01.2019 г. по административно дело № 12089 от 2016 г.

Централна избирателна комисия

РЕШЕНИЕ № 175 от 17.04.2019 г. относно изменение и допълнение на Правилника за организацията на дейността на Централната избирателна комисия, структурата и функциите на нейната администрация
ПРАВИЛНИК за организацията на дейността на Централната избирателна комисия, структурата и функциите на нейната администрация

 

Вашият коментар