Държавен вестник, брой 31 от 12.04.2019 г.

Държавен вестник, брой 31 от 12.04.2019 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 31 от 12.04.2019 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

РЕШЕНИЕ по Отчета за дейността на Съвета за електронни медии за периода 1 януари 2018 г. – 31 декември 2018 г.
РЕШЕНИЕ за прекратяване пълномощията на народен представител
РЕШЕНИЕ за избиране на заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“
РЕШЕНИЕ за избиране на заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор“

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 72 от 05.04.2019 г. за изменение на Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията, приета с Постановление № 129 на Министерския съвет от 2012 г.
НАРЕДБА за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 73 от 05.04.2019 г. за изменение на Постановление № 315 на Министерския съвет от 2018 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2018 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 315 на МС от 19.12.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2018 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 74 от 08.04.2019 г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за издаване и за отнемане на разрешения за промишлена обработка на тютюн и за производство на тютюневи изделия, приета с Постановление № 191 на Министерския съвет от 2004 г.
НАРЕДБА за условията и реда за издаване и за отнемане на разрешения за промишлена обработка на тютюн и за производство на тютюневи изделия
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 75 от 08.04.2019 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
НАРЕДБА за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми
НАРЕДБА за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях
НАРЕДБА за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 76 от 09.04.2019 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, приет с Постановление № 171 на Министерския съвет от 2017 г.
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на регионалното развитие и благоустройството
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 77 от 09.04.2019 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта
НАРЕДБА за сигурността на спортните обекти и мерките срещу насилието и лошото поведение на зрители преди, по време и след провеждане на спортни прояви, организирани на стадиони и в спортни зали
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 78 от 10.04.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2019 г.

Министерство на правосъдието

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2014 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за посредничество при международно осиновяване и за осъществяване и прекратяване на дейността на акредитираните организации
НАРЕДБА № 2 от 24.10.2014 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за посредничество при международно осиновяване и за осъществяване и прекратяване на дейността на акредитираните организации
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2014 г. за условията и реда за водене на регистрите при международно осиновяване и даване на съгласие от министъра на правосъдието
НАРЕДБА № 3 от 24.10.2014 г. за условията и реда за водене на регистрите при международно осиновяване и даване на съгласие от министъра на правосъдието

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

НАРЕДБА № 1 от 03.04.2019 г. за осъществяване на пилотска дейност в Република България
НАРЕДБА № 1 от 31.01.2001 г. за условията и реда за осъществяване на пилотска дейност в Република България
РЕШЕНИЕ № 10187 от 26.07.2018 г. по административно дело № 11057 от 2017 г.
ТАРИФА за таксите за социалните услуги, финансирани от държавния бюджет

Централна избирателна комисия

РЕШЕНИЕ № 102-НС от 08.04.2019 г. относно обявяване на Лиляна Друмева Радева за народен представител в Двадесет и трети изборен район – София, в 44-то Народно събрание

 

Вашият коментар