Държавен вестник, брой 29 от 08.04.2019 г.

Държавен вестник, брой 29 от 08.04.2019 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 29 от 08.04.2019 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение на Изборния кодекс
ИЗБОРНИЯ КОДЕКС
ЗАКОН за допълнение на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни
ЗАКОН за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за вероизповеданията
ЗАКОН за вероизповеданията
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за вероизповеданията
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт
ЗАКОН за съдебната власт
РЕШЕНИЕ за приватизация на обособени части от имуществото на „Вазовски машиностроителни заводи“ – ЕАД, Сопот
РЕШЕНИЕ за персонални промени в Министерския съвет на Република България

Президент на Републиката

УКАЗ № 60 за освобождаване на бригаден генерал Илко Димитров Йорданов от длъжността командир на Националната гвардейска част и от военна служба
УКАЗ № 61 за изменение на Указ № 85 от 28.02.2012 г. за утвърждаване на длъжностите във Въоръжените сили на Република България и Националната служба за охрана, изискващи висши офицерски звания
УКАЗ № 85 от 2012 г. за утвърждаване на длъжностите във Въоръжените сили на Република България и Националната служба за охрана, изискващи висши офицерски звания

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 69 от 04.04.2019 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование за 2019 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 70 от 04.04.2019 г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията, реда за получаване и размерите на възнагражденията на доброволците за обучение и за изпълнение на задачи за защита при бедствия, приета с Постановление № 143 на Министерския съвет от 2008 г.
НАРЕДБА за условията, реда за получаване и размерите на възнагражденията на доброволците за обучение и за изпълнение на задачи за защита при бедствия
РЕШЕНИЕ № 177 от 03.04.2019 г. за приемане на Списък на защитени зони за опазване на дивите птици и на Списък на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

ПРАВИЛНИК за изменение на Правилника за организацията, задачите и функциите на специализиран орган на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за технически надзор на съоръженията с повишена опасност (ДВ, бр. 42 от 2014 г.)
ПРАВИЛНИК за организацията, задачите и функциите на специализиран орган на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за технически надзор на съоръженията с повишена опасност

Министерство на здравеопазването

НАРЕДБА № 3 от 05.04.2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерството на здравеопазването субсидира лечебни заведения, и за критериите и реда за субсидиране на лечебни заведения

Българска народна банка

НАРЕДБА № 39 от 28.03.2019 г. за номиналната стойност, съдържанието, формата и дизайна на банкнотите и монетите, пускани в обращение

Поправки

СПОРАЗУМЕНИЕ между Република България и Върховното Главно Командване на Обединените Въоръжени Сили в Европа и Щаба на Върховния съюзен главнокомандващ по трансформацията за допълнение към Парижкия протокол

 

Напиши коментар

Трябва да сте влезли, за да публикувате коментар.

Архив