Полезно в ДВ (бр. 26 от 29.03.2019 г.)

search-2876776_1920В днешния 26-ти брой на „Държавен вестник“ са обнародвани нови устройствени правилници на Министерство на здравеопазването и на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“. В Изпълнителната агенция „Медицински надзор“ се вливат Изпълнителна агенция „Медицински одит“ и Изпълнителна агенция по трансплантация. С новия устройствен правилник се регламентират дейността, структурата и организацията на работа в Изпълнителната агенция.

Разписан е контролният механизъм, който агенцията ще упражнява спрямо дейността на лечебните заведения. Предвижда се контролът да бъде завишен спрямо сегашния.

Обединяването на Изпълнителната агенция „Медицински одит“ и Изпълнителната агенция по трансплантация в Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ ще доведе до премахване на дублиращите се функции и звена на сегашните структури.

Целта на новия Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването е привеждане в съответствие с Общия регламент относно защитата на данните, последните изменения в Закона за администрацията, Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество и др. подзаконови нормативни актове.

Публикувана е нова Наредба № 1 от 26 март 2019 г. за условията и реда за извършване на проверки от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, в която е регламентирано, че изпълнителната агенция ще извършва проверки във всички лечебни заведения на територията на Република България, като проверки могат да се извършват и в лечебни заведения на територията на други държави, когато се извършват съвместни дейности по трансплантация и внос на органи, тъкани и клетки или асистирана репродукция.

В наредбата е предвидена възможност в състава на комисиите, които извършват проверки, да участват и външни експерти и медицински специалисти, които не работят в агенцията, както и възможността агенцията да поиска писмено становище по конкретен казус или по медицинска документация от експертните съвети по медицински специалности или отделни медицински дейности. Представителните организации за защита правата на пациентите също ще могат да участват със свои представители като наблюдатели в извършваните проверки.

Закрива се Център „Фонд за лечение на деца“ с изрично постановление, което е в съответствие с промените в чл. 82 от Закона за здравето. Според тях след 31 март изпълняваните от Фонда дейности преминават за администриране към Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

До 31 март Фондът ще продължи да осъществява в пълен обем дейността си, а след това всички неприключили процедури по заявления за подпомагане на деца, както и изпълнението на издадените от директора на Фонда заповеди за организационно и финансово подпомагане, ще бъдат изпълнени от НЗОК.

Обнародвани са промени в Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, които са насочени към облекчаване на участниците и провеждане на опростени процедури за възлагане на дейностите и за продажба на дървесина, добита от държавните и общинските горски територии, чрез отпадане на задължението за представяне на документи, доказващи съответствие със заложените изисквания.

Тези документи се представят единствено от определения за спечелил процедурата участник преди сключването на договор, като за осигуряване на прозрачност те се описват в протокол от назначена комисия, който се публикува към електронната преписка за обекта, а на останалите участници се гарантира достъпът до самите документи.

Промяната позволява да бъде намален от 5 на 3  минималният брой лица, участващи в състава на комисията, което е облекчение за възложителите, съответно продавачите, организиращи процедурите. Част от декларираните обстоятелства, като внесена гаранция за участие, наличие или липса на задължения към организатора на процедурата, ще бъдат проверявани по служебен път, което реално намалява административната тежест за бизнеса.

Друго облекчение за бизнеса е отпадането на задължителното присъствие на участниците при провеждането на процедурите, освен при договаряне и при търг с явно наддаване, както и регламентиране на  възможността внесената от участника гаранция за участие при всички процедури да служи за пълно или частично внасяне на гаранция за изпълнение в случай, че е определен за изпълнител или за купувач.

Вашият коментар