Полезно в ДВ (бр. 20 от 8.03.2019г.)

В днешния 20-ти брой на „Държавен вестник“ е обнародван нов Закон за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021. В закона се регламентират подготовката, организацията и провеждането на преброяването през 2021 година. Установяват се общи правила за събиране, обработване и разпространение на данни за населението и жилищния фонд, определят се задълженията и отговорностите на органите на преброяването, преброителите и контрольорите.

За референтна дата, към която ще се отнасят събраните по време на преброяването данни, е определен 22 януари 2021 г., а самото изследване ще се проведе в периода от 22 януари до 15 февруари 2021 година. За втори път в страната ни преброяването ще се проведе на два етапа – първият (22 – 31 януари 2021 г.) ще дава възможност за попълване на електронна преброителна карта, а във втория (1 – 15 февруари 2021 г.) ще се извършват посещения на домакинствата, сградите и жилищата от преброители.

Обнародвани са промени в Закона за железопътния транспорт, които целят транспонирането на европейска директива и касаят издаването на единен сертификат за безопасност. Съгласно директивата сертификатът може да бъде издаван както от Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз, така и от националния орган по безопасността – Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“.

Съгласно текстовете Национална компания „Железопътна инфраструктура“ си сътрудничи с основните управители на железопътна инфраструктура от другите държави – членки на Европейския съюз, като участва в мрежа на основните управители на железопътна инфраструктура. Дейността на мрежата се координира от Европейската комисия. Използването на железопътната инфраструктура се извършва от лицензирани железопътни превозвачи, които притежават сертификат за безопасност, като те ще имат право да извършват превоз на пътници между железопътни гари, разположени в държави-членки на Европейския съюз, включително между железопътни гари, разположени на територията на Република България.

                Публикувани са промени в Наредба № 3 от 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания, които касаят: модела на диференцирано подпомагане, който се изразява в отпадането му при Схемата за обвързана подкрепа за биволи и регламентирането в чл. 28 на прилагането на модулиран размер на подпомагането; промяна в начина на доказване на реализация при схемите за обвързана подкрепа на месодайни животни; промяна в изискваните добиви от мляко от допустимо животно, респективно изискване за реализация на пазара на допустимо животно по отношение количеството мляко/брой животни и по отношение породите и предназначението на животните и т. н.

 

Вашият коментар