Полезно в ДВ (бр. 24 от 22.03.2019 г.)

В днешния 24-ти брой на „Държавен вестник“ е обнародван нов Закон за социалните услуги, който влиза в сила от 1.01.2020 г.

Някои от новите моменти в закона са: дефинира се съдържанието на асистентската подкрепа; определят се функциите на асистента; общината се задължава да организира предоставянето на асистентската подкрепа по начин, който да позволи комплексно предоставяне на различните видове социални услуги в домашна среда; изрично се регламентира, че насочването за ползване на асистентска подкрепа, която се финансира от държавния и общинския бюджет, се извършва само от общината, която предоставя услугата, т.е. не се прилага общият ред, независимо от групата потребители; за услугата важат принципите на целия закон – тя ще е безплатна за хората без доходи, останалите ще заплащат различна сума от таксата – 10, 20, 50 процента от нея по индивидуална преценка на всеки случай.

Оценката ще се прави от общински служители. В новия закон за първи път се създава законов ред за предоставяне на асистентска подкрепа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване, както и за хора с увреждания, ако не ползват такава подкрепа по друг закон.

 

Държавен вестник, брой 24 от 22.03.2019 г.

Държавен вестник, брой 24 от 22.03.2019 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Администратори на авторски права искат въвеждането на данък, който потребителите да плащат при закупуване на празни флаш-памети и дискове

Искат въвеждането на данък, който потребителите да плащат при закупуване на празни флаш-памети и дискове

Едно от сдруженията, които се занимават с администриране на авторски права, настоява държавата да въведе данък, който потребителите да плащат при закупуване на празни флаш-памети и дискове. Организацията дори е подала жалба до Европейската комисия срещу България, защото нашето законодателство не съответствало с правото на ЕС относно „частното копиране“. Става въпрос за копирането на произведения върху празни носители, например дискове, хард дискове, флаш-памети и други. „Ако в цяла Европа такива норми са разпространени и от тази дейност се генерират над 581 млн. евро за правоносителите, то в България правната уредба де факто не работи“,твърдят от сдружението.

Българските институции многократно са алармирани за ситуацията, включително чрез резолюции от CISAC – Международната конфедерация на дружествата на автори и композитори, и целеви кампании. Въпреки това тези сигнали досега винаги са били неглижирани от държавата, жалват се от организацията, администрираща авторски права.

Повече подробности по темата четете тук

ВКС и ВАС няма да тълкуват заедно прекъсва ли поканата за доброволно изпълнение давността

Двете върховни съдилища няма да излязат със съвместно тълкувателно постановление по въпроса дали поканата за доброволно изпълнение към длъжника прекъсва давността. Това обявиха Общите събрания на Гражданската и Търговската колегия на Върховния касационен съд (ВКС) и на двете колегии на Върховния административен съд (ВАС).

Причината – върховните съдии са на мнение, че няма противоречие в практиката на гражданските и административните съдилища по въпроса.

Висшият адвокатски съвет, по чието искане беше образувано съвместното тълкувателно дело на ВКС и ВАС, обаче е на друго мнение. Според адвокатурата проблемът е в това, че ако гражданските съдилища приемат, че поканата за доброволно изпълнение не прекъсва давността (позовавайки се на Тълкувателно решение № 2/2013 от 26 юни 2015 г. на ОСГТК на ВКС), то ВАС в редица решения застъпва позицията, че я прекъсва в изпълнителното производство по АПК.

Въпросните решения на ВАС са постановени по подадени отрицателни установителни искове (чл. 292 АПК) срещу строителния контрол. Граждани и фирми искат съдът да установи, че е изтекла петгодишната давност за изпълнение на заповедите за премахване на незаконните им строежи. При произнасянето си обаче ВАС обсъжда и прекъсването на давността с изпращане на покана за доброволно изпълнение. Причина за това е разпоредбата на чл.282, ал.1, т.9 АПК. Тя гласи: „Изпълнителното производство се прекратява по възражение на длъжника, ако от деня, в който задължението е станало изискуемо, до получаването на поканата по чл. 277 е изтекла давността по чл. 285, т. е. ако от деня, в който вземането е станало изискуемо, до получаване на поканата за доброволно изпълнение са изтекли 5 години.

Съдиите от ВКС и ВАС обаче са на мнение, че това не означава, че има противоречива практика на двете съдилища по един и същи въпрос и следователно не е необходимо да излизат с тълкувателно постановление.

Повече подробности по темата четете тук.

ВСС и адвокатурата обсъдиха възможностите за достъп до електронните дела

Възможностите за осигуряване на дистанционен достъп на адвокатите до електронните дела, за предявяване на волеизявления и доказателства по електронен път чрез Единната информационна система на съдилищата, както и за осигуряване на достъп на Електронния портал за електронно правосъдие до Единния регистър на адвокатите. Тези теми са били обсъдени на среща на представляващия Висшия съдебен съвет (ВСС) Боян Магдалинчев с председателя на Висшия адвокатски съвет Ралица Негенцова, заместника й Людмил Рангелов и главния секретар ВАдС Стефка Въжарова.

Преди около месец в писма до ВСС и Министерството на правосъдието от Фейсбук общността на българските адвокати (ФОБА) настояха да се въведат единни правила за електронен достъп до делата. От ФОБА изтъкнаха още, че съдилища отказват да им изпращат по имейл протоколи от съдебни заседания.

На срещата на ръководството на адвокатурата с представляващия ВСС е бил поставен и друг въпрос, свързан с последните изменения в Административнопроцесуалния кодекс. Според §152 от него в срок до 10 октомври 2019 г. ВСС трябва да създаде техническа възможност адвокатите да изпълнят задължението си по чл. 137, ал. 2 от АПК за известяване на електронните им адреси със съобщения, подписани с е-подпис. От своя страна адвокатите трябва да заявят пред съвета обстоятелствата, които подлежат на вписване.

Боян Магдалинчев е обяснил какви стъпки са предприети до момента от съвета по изпълнение на разпоредбите на АПК. Двете страни са се разбрали на 26 март да бъде проведена среща между IT специалистите на ВСС и на адвокатурата, за да уточнят съвместните си действия.

Повече подробности по темата четете тук.

Полезно в ДВ (бр. 23 от 19.03.2019 г.)

В днешния 23-ти брой на „Държавен вестник“ е обнародвано Решение № 3 от 7 март 2019 г. по конституционно дело № 16 от 2018 г., съгласно което въведената от 1.01.2019 г. с промени в Закона за държавния служител (ЗДС) забрана пенсионери да работят в администрацията е противоконституционна.

Промяната в Закона за държавния служител беше въведена с преходни разпоредби в Закона за държавния бюджет за 2019 г. и с нея бе въведено ново изискване за несъвместимост на държавните служители – да са упражнили правото си на пенсия. В мотивите си КС отбелязва: „Несъвместимостите са съществени ограничения на правата на гражданите и поради това те трябва да бъдат установени със закон само по съображения, свързани със защита на друг конституционно значим интерес, какъвто в случая не е налице“.

Обнародвано е Постановление № 44 от 14 март 2019 г. за осигуряване на преподаватели по български език и литература в чуждестранни висши училища, което определя общите условия, на които да отговарят кандидатите за преподаватели по български език и литература в чуждестранните университети.

Те могат да бъдат изпратени от държавни висши училища, които имат акредитация в професионални направления от област „Хуманитарни науки“ и сключено споразумение за командироване на преподаватели с Министерството на образованието и науката. Срокът, в който ще могат да обучават, е до две години. При определени условия командировката може да бъде удължена с още до 2 години.

Държавен вестник, брой 23 от 19.03.2019 г.

Държавен вестник, брой 23 от 19.03.2019 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Висшият адвокатски съвет събра председателите на колегии

Висшият адвокатски съвет (ВАдС) събра на среща председателите на колегии от страната, за да обсъдят актуалните въпроси в гилдията.

На поканата на ВАдС са се отзовали представители на 22 от общо 27 колегии, а срещата е продължила близо четири часа.

Очаквано най-дискутираната тема е била решението на Общото събрание на адвокатите от страната от края на февруари да бъде написан нов Закон за адвокатурата (ЗА).

По време на срещата са изказани различни становища за възможен подход при изпълнение на решението – от това да бъде изготвен и да се внесе в цялост нов ЗА, до това да се вземат безспорни текстове от вече написаните два проекта за промени в закона. „Във всички случаи обаче ще се търсят концепции, които да балансират защитата на правата и интересите на гражданите със съвременни принципи, уреждащи адвокатската професия“, обясниха от ВАдС, като уточниха, че темата ще бъде обсъдена и на следващото заседание на съвета.

Председателите на колегиите и на ВАдС са се обединили около това, че макар да няма изрична норма в ЗА, решенията на Общото събрание на адвокатите от страната ангажират Висшия адвокатски съвет с тяхното изпълнение.

От ръководството на адвокатурата съобщават, че на срещата е споделено мнението, че е необходима и вече се наблюдава качествено нова комуникация между него и колегиите.

Повече подробности по темата четете тук.

В днешния брой на „Държавен вестник“ е обнародван нов Закон за преброяване на земеделските стопанства в Република България през 2020 г., който урежда подготовката, организацията и провеждането на преброяването на земеделските стопанства в България през 2020 г.

Целта е да се изготви интегрирана статистика за установяване на структурата на земеделските стопанства, осигуряване на актуални данни за усъвършенстване на държавната политика в областта на земеделието и др. Ще се събират данни за земеделското стопанство и неговите стопани и управители, както и информация за ползваната земя, отглежданите животни, ползваната земеделска техника, работната сила и др.

Анкетирането на земеделските стопанства ще започне в 8.00 часа на 1 септември 2020 г. и ще приключи в 20.00 ч. на 18 декември 2020 г. От 8.00 ч. на 1 септември до 24.00 ч. на 18 септември анкетирането ще се извършва онлайн, а от 19 септември до 18 декември – от анкетьор чрез интервю.

Контролът за изчерпателност на събраната информация и за точност при попълването на данните в статистическия въпросник започва на 2 септември 2020 г. и завършва три месеца след края на анкетирането. Физическите лица, които откажат да предоставят съответните данни, ще се наказват с глоба от 1000 до 2000 лв., а за юридическите лица и едноличните търговци санкциите ще са от 3000 до 6000 лв.

Обнародвани са и две нови наредби за придобиване на квалификация по професиите „Екскурзовод“ и „Химик-технолог“, с които се определят единните изисквания, необходими за упражняване на професиите, които са задължителни за всички обучаващи институции, имащи право да организират обучение, завършващо с издаване на Свидетелство за професионална квалификация или Удостоверение за професионално обучение.

Държавен вестник, брой 22 от 15.03.2019 г.

Държавен вестник, брой 22 от 15.03.2019 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още