Новости в „АПИС – ФИНАНСИ“ през февруари 2019 г.

Н О В О: АПИС ФИНАНСИ — Подаване на годишните отчети за дейността; Деклариране и изготвяне на документи по реда на ЗМИП; Одобрени електронни касови апарати с ЕКАФП и софтуери за управление на продажби; Методи за определяне на пазарни цени по ДОПК

Данъци и данъчни облекчения

 1. Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък за 2018 г. (DOC-формат)
 2. Годишна данъчна декларация по чл. 219 от ЗКПО за дължимия данък върху приходите от помощни и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта (DOC-формат)
 3. Годишна данъчна декларация по чл. 252 от ЗКПО за дължимия данък върху приходите на бюджетните предприятия (DOC-формат)
 4. Годишна данъчна декларация по чл. 259, ал. 2 от ЗКПО за дължимия данък върху дейността от опериране на кораби (DOC-формат)
 5. Данък върху разходите, съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане. „Данък уикенд“
 6. Декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци
 7. Декларация по чл. 142, ал. 5 от ДОПК във връзка с прилагане на СИДДО за доходи в общ размер до 500 000 лева
 8. Декларация по чл. 246 от ЗКПО за данъка върху хазартната дейност от игри с игрални автомати и игри в игрално казино (DOC-формат)
 9. Заявление за дерегистрация по ЗДДС – Приложение № 8 от ППЗДДС
 10. Заявление за регистрация по ЗДДС – Приложение № 1 от ППЗДДС
 11. Заявление по чл. 169, ал. 4 от ДОПК за погасяване на публични задължения
 12. Искане за издаване на удостоверение за местно лице по смисъла на СИДДО (Обр. № Окд-273)
 13. Наличие и липса на доставка на стока или услуга по смисъла на ЗДДС – Данъчно предимство при неустановеност на реалността на фактурирани доставки (комисионни услуги и доставки на рекламни материали) и недобросъвестност на получателя по тях
 14. Облагане на доходите от трудови правоотношения
 15. Определяне на пазарни цени по смисъла на ЗДДС – Право на данъчен кредит – Предпоставка за ангажиране отговорността – по отношение презумпцията за знание, че получателят е бил длъжен да знае, че данъкът няма да бъде ефективно внесен. Методи за определяне на пазарни цени по смисъла на ДОПК
 16. Освободени доставки и придобивания в Закона за данък върху добавената стойност
 17. Практика на ВАС и ВКС в областта на финансовата и данъчната политика
 18. Предотвратяване на отклонение от данъчно облагане – Ангажиране на солидарна отговорност при наличие на данни за сделка, сключена при заобикаляне на закона
 19. Приложение № 1 към Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2018 г. – за ползване на данъчни облекчения под формата на преотстъпване на корпоративен данък или чрез признаване за данъчни цели на счетоводни разходи за дарения или стипендии (DOC-формат)
 20. Приложение № 2 към Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2018 г. – за печалби (доходи), обложени в чужбина, за които се прилага метод за избягване на двойното данъчно облагане (DOC-формат)
 21. УКАЗАНИЯ за попълване и подаване на годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2018 г.

Вашият коментар