ДОСИЕТАТА ЗОП са вече на пазара

ДОСИЕТАТА ЗОП е нова уеб базирана информационносправочна система на АПИС

Тя представлява уникална колекция от събрани, обработени и свързани данни от протоколите на възложителите, публикувани в повече от 6 000 профила на купувача (възложители), заедно с пълния набор от документи  в Регистъра на обществените поръчки.

Единствено в ДОСИЕТАТА ЗОП достигате до систематизирана информация за всички участници в обществените поръчки – както за изпълнителите, така и за класираните, некласираните или отстранените от участие фирми и сдружения.

Уникални предимства на системата:

  • Идентифициране на всички кандидати, подали оферти за участие в поръчките – фирми, сдружения и обединения, с участниците в тях, включително подизпълнителите и третите лица
  • Достъп до пълното досие на поръчката с възможност за търсене в документите от профила на купувача – протоколи, доклади на комисиите, решения на възложителите за класиране или прекратяване – за поръчките след 15.04.2016 г.

Чрез ДОСИЕТАТА ЗОП получавате още: известяване за нови обществени поръчки и за нови документи по обявени поръчки, справки по различни критерии и директна връзка с АПИС Регистър+.

За допълнителна информация: 02 9883541 и 02 9708911, www.apis.bg.

АПИС ЕВРОПА АД, ЕИК 175142993, София, ул. „Граф Игнатиев” 7А, Тел.: 02 9239800

Вашият коментар