Държавен вестник, брой 26 от 29.03.2019 г.

Държавен вестник, брой 26 от 29.03.2019 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 26 от 29.03.2019 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

РЕШЕНИЕ за удължаване срока на действие на Временната анкетна комисия за проучване на всички данни, факти и обстоятелства по повод изнесените в европейски и български медии твърдения за скандалната подкупна схема при придобиване на българско гражданство от чужди граждани

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 51 от 26.03.2019 г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, приета с Постановление № 316 на Министерския съвет от 2011 г.
НАРЕДБА за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 52 от 27.03.2019 г. за приемане на план-сметка за разходите по подготовката и произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2019 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 53 от 27.03.2019 г. за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Изпълнителна агенция „Медицински одит“
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Изпълнителната агенция по трансплантация
НАРЕДБА за водене на регистър на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите
НАРЕДБА за водене на регистър на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове, домовете за медико-социални грижи и диализнитецентрове
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 148 на Министерския съвет от 2017 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 151 от 15.06.2015 г. за създаване на Съвет „Партньорство за здраве“
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 385 на МС от 30.12.2015 г. за дейността на Централния орган за обществени поръчки за нуждите на органите на изпълнителната власт
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 25 на МС от 9.02.2009 г. за създаване на Център за асистирана репродукция
ПРАВИЛНИК за условията и реда за работа на Етичната комисия по трансплантация към Министерския съвет
НАРЕДБА за условията и реда за ликвидация на лечебните заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 54 от 28.03.2019 г. за закриване на Център „Фонд за лечение на деца“
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 385 на МС от 30.12.2015 г. за дейността на Централния орган за обществени поръчки за нуждите на органите на изпълнителната власт
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 55 от 28.03.2019 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на здравеопазването
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на здравеопазването
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 56 от 28.03.2019 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
НАРЕДБА за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти
ТАРИФА за таксите, които се събират по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти и на неговата администрация
РЕШЕНИЕ № 157 от 22.03.2019 г. за приемане на отчета за дейността на Управителния съвет на Националния компенсационен жилищен фонд за 2018 г.
РЕШЕНИЕ № 160 от 26.03.2019 г. за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в площта „Блок 1-25 Враца-запад“, разположена на територията на Северозападна България

Министерство на здравеопазването

ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Устройствения правилник на регионалните здравни инспекции
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на регионалните здравни инспекции
ПРАВИЛНИК за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Националния център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ
ПРАВИЛНИК за отменяне на Правилника за дейността и организацията на работа на Център „Фонд за лечение на деца“ (обн., ДВ, бр. 37 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 53 от 2011 г., бр. 68 от 2016 г. и бр. 98 от 2017 г.)
ПРАВИЛНИК за дейността и организацията на работа на Център „Фонд за лечение на деца“
НАРЕДБА № 1 от 26.03.2019 г. за условията и реда за извършване на проверки от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“
НАРЕДБА № 14 от 20.04.2010 г. за условията и реда за извършване на проверки на лечебните заведения от Изпълнителна агенция „Медицински одит“
НАРЕДБА № 4 от 2007 г. за условията и реда за извършване на инспекции на лечебните заведения от Изпълнителната агенция по трансплантация
НАРЕДБА № 2 от 27.03.2019 г. за медицинските и други услуги по чл. 82, ал. 1а и 3 от Закона за здравето и за реда и условията за тяхното одобряване, ползване и заплащане
НАРЕДБА № 12 от 22.12.2011 г. за условията и реда за заплащане на лечение на български граждани в чужбина по чл. 82, ал. 1, т. 8 от Закона за здравето
НАРЕДБА за отменяне на Наредба № 9 от 2015 г. за условията и реда за извършване на оценка на здравните технологии
НАРЕДБА № 9 от 1.12.2015 г. за условията и реда за извършване на оценка на здравните технологии

Министерство на здравеопазването
Министерство на околната среда и водите

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението
НАРЕДБА № 6 от 26.06.2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението

Министерство на енергетиката
Министерство на регионалното развитие и благоустройството

НАРЕДБА № Е-РД-04-1 от 14.03.2019 г. за условията и реда за извършване на проверка за енергийна ефективност на отоплителните инсталации с водогрейникотли по чл. 50, ал. 1 и на климатичните инсталации по чл. 51, ал. 1, условията и реда за изготвянето на оценка на енергийните спестявания, както и условията и реда за създаване, поддържане и ползване на базата данни по чл. 52 от Закона за енергийната ефективност
НАРЕДБА № РД-16-932 от 23.10.2009 г. за условията и реда за извършване на проверка за енергийна ефективност на водогрейните котли и на климатичните инсталации по чл. 27, ал. 1 и чл. 28, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност и за създаване, поддържане и ползване на базата данни за тях

Министерство на образованието и науката

НАРЕДБА за изменение на Наредба № 10 от 2017 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала
НАРЕДБА № 10 от 19.12.2017 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала

Министерство на финансите

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин
НАРЕДБА № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

СЪОБЩЕНИЕ на ВКС за подлежащите на разглеждане дела през м. май 2019 г.

 

Вашият коментар