Държавен вестник, брой 25 от 26.03.2019 г.

Държавен вестник, брой 25 от 26.03.2019 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


СЪДЪРЖАНИЕ НА ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията
ЗАКОН за устройство на територията
ЗАКОН за Камарата на строителите
ЗАКОН за управление на отпадъците
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за водите
ЗАКОН за водите
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за концесиите
ЗАКОН за концесиите
ЗАКОН за държавната собственост
РЕШЕНИЕ за попълване състава на Комисията по правни въпроси
РЕШЕНИЕ за попълване състава на Комисията по труда, социалната и демографската политика
РЕШЕНИЕ за освобождаване на подуправител – ръководител на управление „Банков надзор“ на Българската народна банка
РЕШЕНИЕ за избиране на подуправител – ръководител на управление „Банков надзор“ на Българската народна банка
РЕШЕНИЕ за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагането на кандидат за заместник-председател, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, и на кандидат за заместник-председател, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, на Комисията за финансов надзор, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по бюджет и финанси, както и процедурата за избор от Народното събрание

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 49 от 21.03.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2019 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 50 от 21.03.2019 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г.

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

ИЗМЕНЕНИЯ към Протокола от 1988 г. към Международната конвенция за товарните водолинии – 1966 г.
ПРОТОКОЛ от 1988 г. към Международната конвенция за товарните водолинии – 1966 г.

Министерство на финансите

ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове

Министерство на здравеопазването

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 47 от 2010 г. за организацията, дейността и условията и реда за финансиране на националните и републиканските консултанти
НАРЕДБА № 47 от 8.09.2010 г. за организацията, дейността и условията и реда за финансиране на националните и републиканските консултанти
НАРЕДБА № 5 от 6.04.2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози
НАРЕДБА № 11 от 22.10.2018 г. за здравни норми и изисквания при работа в среда на йонизиращи лъчения
НАРЕДБА № 12 от 22.12.2011 г. за условията и реда за заплащане на лечение на български граждани в чужбина по чл. 82, ал. 1, т. 8 от Закона за здравето
НАРЕДБА № 10 от 17.11.2011 г. за условията и реда за лечение с неразрешени за употреба в Република България лекарствени продукти, както и за условията и реда за включване, промени, изключване и доставка на лекарствени продукти от списъка по чл. 266а, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина
НАРЕДБА № 2 от 5.02.2018 г. за условията и реда за осигуряване защита на лицата при медицинско облъчване
НАРЕДБА № 17 от 30.07.2008 г. за условията и реда за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на внасяните паразитни болести
НАРЕДБА № 16 от 30.07.2014 г. за условията и реда за регистриране на редките заболявания и за експертните центрове и референтните мрежи за редки заболявания

Министерство на образованието и науката

НАРЕДБА № 13 от 08.02.2019 г. за придобиване на квалификация по професията „Техник-технолог в дървообработването“
НАРЕДБА № 25 от 15.12.2005 г. за придобиване на квалификация по професия „Техник-технолог в дървообработването“

 

Вашият коментар