Държавен вестник, брой 23 от 19.03.2019 г.

Държавен вестник, брой 23 от 19.03.2019 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 23 от 19.03.2019 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

РЕШЕНИЕ по Доклада за дейността на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество през 2018 г.
РЕШЕНИЕ за приемане на Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз за 2019 г.
РЕШЕНИЕ за предсрочно прекратяване на мандата на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“
РЕШЕНИЕ за избиране на председател на Комисията за финансов надзор

Конституционен съд

РЕШЕНИЕ № 3 от 07.03.2019 г. по конституционно дело № 16 от 2018 г.
ЗАКОН за държавния служител
ЗАКОН за държавния бюджет на Република България за 2019 г.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 43 от 14.03.2019 г. за изменение и допълнение на Постановление № 67 на Министерския съвет от 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 67 на МС от 14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 44 от 14.03.2019 г. за осигуряване на преподаватели по български език и литература в чуждестранни висши училища
НАРЕДБА за дългосрочните ко¬мандировки в чужбина
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 45 от 14.03.2019 г. за изменение на нормативни актове на Министерския съвет
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на околната среда и водите
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Изпълнителната агенция по околна среда
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 208 от 27.09.2017 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на околната среда и водите
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 46 от 14.03.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2019 г. за финансирането на проекти, свързани с изпълнението на неотложни мерки за 2019 г. за присъединяването на Република България към Шенгенското пространство

Министерство на здравеопазването

ДОГОВОР № РД-НС-01-2-4 от 19.02.2019 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2018 г.
НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ ДОГОВОР за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2018 г.

Министерство на финансите

ИЗМЕНЕНИЕ на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Агенцията по обществени поръчки на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие от 02.11.2017 г.
СПОРАЗУМЕНИЕ за предоставяне на консултантски услуги между Агенцията по обществени поръчки на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие

Министерство на отбраната

ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Информационния център на Министерството на отбраната
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Информационния център на Министерството на отбраната

Министерство на енергетиката

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № РД-16-869 от 2011 г. за изчисляването на общия дял на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия и потреблението на биогорива и енергия от възобновяеми източници в транспорта
НАРЕДБА № РД-16-869 от 2.08.2011 г. за изчисляването на общия дял на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия и потреблението на биогорива и енергия от възобновяеми източници в транспорта

Министерство на образованието и науката

НАРЕДБА № 10 от 08.02.2019 г. за придобиване на квалификация по професията „Карвинг-декоратор“

Министерство на труда и социалната политика

НАРЕДБА за изменениe и допълнение на Наредба № РД-07-1 от 2016 г. за реда и условията за определяне на целевите групи по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица
НАРЕДБА № РД-07-1 от 4.04.2016 г. за реда и условията за определяне на целевите групи по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица

Централна избирателна комисия

РЕШЕНИЕ № 5171-НС от 15.03.2019 г. относно обявяване на Георги Николов Вергиев за народен представител от Тринадесети изборен район – Пазарджишки

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

РЕШЕНИЕ № 54 на БНБ от 28.02.2019 г. за пускане в обращение считано от 3 юни 2019 г. на сребърна възпоменателнамонета „Евлоги и Христо Георгиеви“ от серията „Българско Възраждане“
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на Софийския окръжен съд за 2019 г.
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за съдебни пре¬водачи от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ при Софийския окръжен съд за 2019 г.
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на Окръжния съд – Ямбол, и Административния съд – Ямбол, за 2019 г.
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за съдебни пре¬водачи от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на Окръжния съд – Ямбол, и Административния съд – Ямбол, за 2019 г.

 

Вашият коментар