Държавен вестник, брой 21 от 12.03.2019 г.

Държавен вестник, брой 21 от 12.03.2019 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 21 от 12.03.2019 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Изборния кодекс
ИЗБОРЕН КОДЕКС
ЗАКОН за изменение и допълнение на Изборния кодексизм. и доп. _
РЕШЕНИЕ за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагането на кандидат за подуправител – ръководител на управление „Банков надзор“ на Българската народна банка, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидата в Комисията по бюджет и финанси, както и процедурата за избор от Народното събрание

Президент на Републиката

УКАЗ № 42 за награждаване на г-н Арнауд Адрианус Мария (Арно) Брок – кралски комисар за провинция Фризия, Кралство Нидерландия, с орден „Мадарски конник“ първа степен

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 40 от 06.03.2019 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, приет с Постановление № 46 на Министерския съвет от 2010 г.
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на служба „Военна информация“
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 41 от 07.03.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2019 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 42 от 07.03.2019 г. за изменение на Постановление № 138 на Министерския съвет от 2014 г. за създаване на Национален съвет по демографска политика към Министерския съвет
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 138 на МС от 2.06.2014 г. за създаване на Национален съвет по демографска политика към Министерския съвет

Министерство на младежта и спорта

СПОРАЗУМЕНИЕ за сътрудничество в областта на спорта между правителството на Република България и правителството на Алжирската демократична и народна република
НАРЕДБА № 2 от 28.02.2019 г. за реда за подаване и разглеждане на заявления за отпускане на парични помощи на децата на медалисти, чието право за получаване на пожизнени месечни премии по Закона за физическото възпитание и спорта е прекратено поради смърт

Министерство на туризма

МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО между Министерството на туризма на Република България и Министерството на търговията, туризма и телекомуникациите на Република Сърбия за сътрудничество в областта на туризма

Министерство на вътрешните работи

HАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Із-575 от 2011 г. за условията и реда за провеждане на курсове за безопасно боравене с огнестрелно оръжие
НАРЕДБА № Із-575 от 2011 г. за условията и реда за провеждане на курсове за безопасно боравене с огнестрелно оръжие

Министерство на финансите

НАРЕДБА за изменение на Наредба № 6 от 2016 г. за условията и реда за разпореждане чрез унищожаване на стоки по чл. 239, ал. 3 и 4 от Закона за митниците
НАРЕДБА № 6 от 17.09.2016 г. за условията и реда за разпореждане чрез унищожаване на стоки по чл. 239, ал. 3 и 4 от Закона за митниците

Българска народна банка

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 2018 г. за издаване на лицензи и одобрения, за вписване в регистъра по чл. 19 от Закона за платежните услуги и платежните системи и за изискванията към дейността на операторите на платежни системи с окончателност на сетълмента
НАРЕДБА № 16 от 29.03.2018 г. за издаване на лицензи и одобрения, за вписване в регистъра по чл. 19 от Закона за платежните услуги и платежните системи и за изискванията към дейността на операторите на платежни системи с окончателност на сетълмента

 

Вашият коментар