Държавен вестник, брой 20 от 08.03.2019 г.

Държавен вестник, брой 20 от 08.03.2019 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


СЪДЪРЖАНИЕ НА ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г.
ЗАКОН за ратифициране на Допълнителното споразумение към Меморандума за разбирателство за поддръжка и експлоатация на CMS детектора между Министерството на образованието и науката на Република България и Европейската организация за ядрени изследвания (ЦЕРН) – Addendum № 10, подписано на 28 ноември 2018 г. в София
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт
ЗАКОН за железопътния транспорт

Президент на Републиката

УКАЗ № 38 за назначаване на Иван Николов Котов за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Ислямска република Афганистан със седалище в София

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 39 от 01.03.2019 г. за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерството на икономиката по Закона за държавните такси
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 118 на МС от 8.06.1995 г. за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерството на промишлеността по Закона за държавните такси, и за откриване на извънбюджетна приходно-разходна сметка
ТАРИФА за таксите, които се събират в системата на Министерството на енергетиката по Закона за държавните такси
ТАРИФА за таксите, които се събират в системата на Министерството на икономиката по Закона за държавните такси

Министерство на вътрешните работи

СПОРАЗУМЕНИЕ между правителството на Република България и кабинета на министрите на Украйна за сътрудничество при бедствия

Министерство на отбраната

МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО между Министерството на отбраната на Република България, Министерството на отбраната на Република Хърватия, Министерството на отбраната на Унгария и Министерството на отбраната на Република Словения относно създаването на Многонационална програма за подготовка на авиация за специални операции (МППАСО)

Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори

ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори
ПРАВИЛНИК за дейността на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори

Министерство на земеделието, храните и горите

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания
НАРЕДБА № 3 от 17.02.2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания
НАРЕДБА № 5 от 27.02.2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания

Министерство на образованието и науката

НАРЕДБА № 7 от 04.02.2019 г. за придобиване на квалификация по професията „Спортен масажист“
НАРЕДБА № 87 от 22 юли 2013 г. за придобиване на квалификация по професията „Спортен масажист“

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2001 г. за организиране на движението по пътищата
НАРЕДБА № 1 от 17.01.2001 г. за организиране на движението по пътищата

Поправки

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 30 от 20.02.2019 г. за приемане на Наредба за външните експерти при предварителен контрол на обществени поръчки
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за обществените поръчки

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдеб¬ната власт за съдебния район на Софийския градски съд за 2019 г.
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за съдебни прево¬дачи от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт за съдебния район на Софийския градски съд за 2019 г.

 

Вашият коментар