Държавен вестник, брой 18 от 01.03.2019 г.

Държавен вестник, брой 18 от 01.03.2019 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Брой 18 от 01.03.2019 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за ратифициране на Изменението на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Агенцията по обществени поръчки на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие от 02.11.2017 г., подписано на 21 декември 2018 г.
ЗАКОН за ратифициране на Протокола към Северноатлантическия договор относно присъединяването на Република Северна Македония

Президент на Републиката

УКАЗ № 30 за освобождаване на Иван Ангелов Найденов от длъжността постоянен представител на Република България в Северноатлантическия съвет към Организацията на Северноатлантическия договор със седалище в Брюксел, Кралство Белгия
УКАЗ № 31 за назначаване на Драгомир Валериев Заков за постоянен представител на Република България в Северноатлантическия съвет към Организацията на Северноатлантическия договор със седалище в Брюксел, Кралство Белгия
УКАЗ № 32 за освобождаване на Светослав Иванов Спасов от длъжността постоянен представител на Република България при Службата на Организацията на обединените нации, преговорите и форумите на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа и международните организации във Виена със седалище във Виена, Република Австрия
УКАЗ № 33 за назначаване на Емилия Иванова Кралева за постоянен представител на Република България при Службата на Организацията на обединените нации, преговорите и форумите на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа и международните организации във Виена със седалище във Виена, Република Австрия
УКАЗ № 35 за връщане за ново обсъждане в Народното събрание на Закона за изменение и допълнение на Изборния кодекс, приет от 44-то Народно събрание на 14 февруари 2019 г., и мотивите към указа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 32 от 22.02.2019 г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“
НАРЕДБА за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 33 от 22.02.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2019 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 34 от 22.02.2019 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за 2019 г. за участие на държавата в учредяването на акционерно дружество с 50 на сто държавно участие в капитала съвместно с Компанията за инвестиции в земеделието и животновъдството (SALIC) на Кралство Саудитска Арабия
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 36 от 28.02.2019 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на финансите
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на икономиката
НАРЕДБА за условията и реда за вписване в регистъра и за изискванията към дейността на лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях по занятие
ТАРИФА № 12 за таксите, които се събират в системата на Министерството на финансите по Закона за държавните такси
РЕШЕНИЕ № 85 от 19.02.2019 г. за изменение и допълнение на Решение № 619 на Министерския съвет от 2009 г. за приемане Списък на регулираните професии в Република България
РЕШЕНИЕ № 619 на МС от 20.07.2009 г. за приемане Списък на регулираните професии в Република България
РЕШЕНИЕ № 94 от 22.02.2019 г. за даване на разрешение за частично прехвърляне на правата и задълженията, произтичащи от Решение № 814 на Министерския съвет от 2015 г. за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в площта „Блок 1-14 Силистар“, разположена в континенталния шелф и в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море, и прехвърлени съгласно Решение № 222 на Министерския съвет от 2017 г. за даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията, произтичащи от Решение № 814 на Министерския съвет от 2015 г.

Министерство на земеделието, храните и горите

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
НАРЕДБА № 4 от 24.02.2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2015 г. за прилагане на мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
НАРЕДБА № 6 от 24.02.2015 г. за прилагане на мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
НАРЕДБА № 5 от 24.02.2015 г. за прилагане на мярка 12 „Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2015 г. за прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
НАРЕДБА № 7 от 24.02.2015 г. за прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Министерство на образованието и науката

НАРЕДБА № 6 от 04.02.2019 г. за придобиване на квалификация по професията „Еколог“
НАРЕДБА № 92 от 22.11.2013 г. за придобиване на квалификация по професията „Еколог“

Национален осигурителен институт

НАРЕДБА за изменение на Наредба № 1 от 2007 г. за ползване и изплащане на паричните помощи за профилактика и рехабилитация
НАРЕДБА № 1 от 13.02.2007 г. за ползване и изплащане на паричните помощи за профилактика и рехабилитация

 

Вашият коментар