Нова Европейска финансова практика – март 2019 г.

Нови решения

дело С-437/17 от 13 март 2019 година

Социално право — Свободно движение на работници — Забрана за дискриминация, основана на гражданство — Право на платен годишен отпуск в зависимост от трудовия стаж на работника при работодателя — Зачитане само отчасти на предходен трудов стаж, придобит при други работодатели — Различие между схемите и законодателствата на държавите членки

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Принцип на свободното движение на работници.

Право на платен годишен отпуск.

Различно третиране на работниците в зависимост от техния трудов стаж при настоящия им работодател.

Национално законодателство, предвиждащо предоставяне на допълнителна седмица платен годишен отпуск на работниците с 25 години трудов стаж при един и същ работодател.

Спор във връзка с реда и условията за предоставяне на шеста седмица платен годишен отпуск.

дело С-647/17 от 13 март 2019 година

Данък върху добавената стойност – Доставка на услуги, състоящи се в предоставяне на достъп до образователни събития – Място на облагаемите сделки – Общо правило за определянето на мястото за данъчно привързване на доставките на услуги – Понятие „Услуги по отношение на достъп до събития“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Място на облагаемите сделки.

Услуги, предлагани на данъчнозадължени лица. Доставка на услуги по отношение на достъп до образователни събития. Семинар, провеждан в държава членка, в която не се намира седалището нито на доставчика, нито на участниците. Семинар, за който е необходимо предварително регистриране и плащане.

Понятие „Услуги по отношение на достъп до събития“.

Спор относно задължителни указания, издадени от Комисия по данъчно право, във връзка със събирането в Швеция на данъка върху добавената стойност върху предоставянето на семинари по счетоводство и мениджмънт с продължителност пет дни в друга държава членка на данъчнозадължени лица, чието седалище на стопанска дейност се намира в Швеция или имат там постоянен обект.

дело С-118/17 от 14 март 2019 година

Защита на потребителите – Неравноправни клаузи в потребителските договори — Договор за кредит в чуждестранна валута — Курсова разлика — Заместване на клауза, обявена за неравноправна, със законова разпоредба — Запазване на договора след премахването на неравноправната клауза — Национална система за еднакво тълкуване на правото

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Искане за обезсилване на договор за заем, основаващо се на неравноправния характер на клауза относно валутния риск, когато се установи, че тази клауза е неравноправна и договорът не може да съществува без тази клауза.

Неравноправни клаузи, обявени за нищожни.

Национално законодателство, отстраняващо причините за недействителността чрез изменение на съдържанието на разглежданите договори.

Възможност Върховният съд на съответната държава членка да приеме решения с цел уеднаквяването на съдебната практика.

Спор по повод на договорна клауза, за която се твърди, че е неравноправна, предвиждаща че приложимият обменен курс при деблокиране на кредит в чужда валута се основава на курс „купува“ на банката, докато приложимият обменен курс при връщане на кредита се основава на курс „продава“.

дело С-449/17 от 14 март 2019 година

Обща система на данъка върху добавената стойност — Освобождавания за някои дейности от обществен интерес — Курсове за управление на моторно превозно средство, провеждани от учебен център за придобиване на правоспособност за такова управление — Понятие „училищно или университетско образование“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Освобождаване от данъчно облагане на обучението за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно.

Понятия за училищно или университетско образование, за организации, определени за такива със сроден предмет на дейност, и за частни уроци, давани от преподавателски кадри.

Включване в тези понятия на курсовете за придобиване на свидетелства за управление.

Спор между A и Данъчна служба по повод отказа на последната да освободи от данък върху добавената стойност услугите, свързани с обучение за управление на моторно превозно средство.

дело С-695/17 от 14 март 2019 година

Взаимна помощ при събиране на вземания, свързани с данъци, такси и други мерки – Принудително събиране от органите на запитаната държава членка на вземания на запитващата държава членка – Производство по иск за връщане на тези вземания в масата на несъстоятелността на дружество, установено в запитаната държава членка – Ответник в това производство

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Производство за връщане в масата на несъстоятелността на установено в запитаната държава членка дружество на вземания, събрани по искане на запитващата държава членка, когато производството е въз основа на оспорване на изпълнителни мерки. Процедура по принудително събиране на вземания. Спорове във връзка с изпълнителни мерки, предприети в запитаната държава членка.

Определяне на ответника.

Спор във връзка с иск на синдика в производството по несъстоятелност на дружество за връщане в масата на несъстоятелността на вземания, събрани от финландските органи по искане на естонските органи.

дело С-724/17 от 14 март 2019 година

Конкуренция – Поправяне на вредите, причинени от картел, забранен по силата на чл. 101 ДФЕС – Определяне на субектите, задължени да поправят вредите – Правоприемство на правни субекти – Критерий за икономическа приемственост – Понятие „Предприятие“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Прилагане на конкурентното право от страна на частноправни субекти.

Гражданска отговорност. Иск за обезщетение за вреди. Обезщетение за вреди, причинени вследствие на поведение, противоречащо на правото на ЕС в областта на конкуренцията.

Лица, които дължат обезщетение.

Принцип на икономическата приемственост.

Понятие „Предприятие“.

Спор във връзка с поправянето на вредите, произтичащи от картел на пазара.

дело С-245/18 от 21 март 2019 година

Платежни услуги във вътрешния пазар — Платежно нареждане за кредитен превод — Неточно посочен от платеца уникален идентификатор — Изпълнение на платежната операция въз основа на уникалния идентификатор — Отговорност на доставчика на платежните услуги на получателя — Понятие „платежна трансакция“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Задължения и ограничения на отговорността на доставчика на платежни услуги.

Tочно изпълнение на платежната операция в съответствие с платежното нареждане на ползвателя на платежни услуги.

Платежно нареждане в съответствие с посочения от ползвателя на платежни услуги уникален идентификатор, който не съответства на обозначеното от същия потребител име на получателя на плащането.

Понятие „платежна трансакция“.

Спор относно плащането на парична сума с погрешен получател вследствие на неточно посочен от платеца уникален идентификатор.

дело С-590/17 от 21 март 2019 година

Защита на потребителите – Финансиране на покупката на основно жилище – Жилищен заем, предоставен от работодател на негов служител и на съпруга на този служител, който е солидарен съдлъжник – Понятия „потребител“ и „продавач или доставчик“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Неравноправни клаузи в потребителски договори, сключвани между продавач или доставчик и потребител.

Договор за заем, сключен между работодател и работник или служител и неговата съпруга за закупуването на жилище. Клауза за автоматично прекратяване на договора за заем в случай, че съответният служител престане да бъде член на персонала.

Понятия „потребител“ и „продавач или доставчик“.

Спор по повод на искане за плащане на неизплатените суми по жилищен заем, отпуснат от дружество.

дело С-70/17 от 26 март 2019 година

Защита на потребителите — Клауза за предсрочна изискуемост в договор за ипотечен кредит — Обявяване на частична неравноправност на клаузата — Правомощия на националния съд при наличие на клауза, квалифицирана като „неравноправна“ — Заместване на неравноправната клауза с норма от националното право

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Неравноправни клаузи в потребителските договори.

Случаи, в които договор за ипотечен кредит, сключен между продавач или доставчик и потребител, не може да се изпълни след премахването на неравноправна клауза, чието съдържание е заимствано от законодателна разпоредба, приложима при съгласие на страните по договора.

Правомощия на националния съд.

Субсидиарно прилагане на национална диспозитивна правна норма.

В дело C-70/17 спорът е по повод последиците от установяването на неравноправност на клауза за предсрочна изискуемост, която се съдържа в клауза от договор за ипотечен кредит.

В дело C-179/17 спорът е по повод висящо пред запитващата юрисдикция искане за принудително изпълнение върху имота, ипотекиран като обезпечение за плащанията по отпуснат кредит.

Промените в ГПК за равнопоставеност между гражданите и банките минаха на първо четене в парламента

Единодушно, с 95 гласа „за“ Народното събрание гласува на първо четене предложените от председателя на Правната комисия Данаил Кирилов и още седем депутати промени в Гражданския процесуален кодекс (ГПК), които се отнасят до създаването на задължение за съда за извършване на служебна проверка в заповедното производство за наличие на неравноправни клаузи в договорите с потребители.

Промените в ГПК бяха внесени по идея на омбудсмана Мая Манолова и с подкрепата на Министерството на правосъдието. Според Манолова „съществува дисбаланс в българското законодателство и по-специално в ГПК между интересите на икономически силните субекти – монополни дружества, бързи кредити, мобилни оператори, колекторски фирми, банки, финансови институции от една страна и гражданите в качеството им на потребители от друга“.

„Този дисбаланс е особено чувствителен в частта на съдебни събирания на дължими суми към тези монополисти„, смята общественият защитник.

Освен това, на 24 януари 2019 г. Европейската комисия предупреди България, че открива наказателна процедура № 2018/4083 за установяване на нарушение поради несъвместимостта на българското производство за издаване на заповеди за незабавно изпълнение с Директива 93/13/ЕИО на Съвета относно неравноправните клаузи в потребителските договори и с практиката на Съда на Европейския съюз (СЕС) по тълкуването на директивата.

Повече подробности по темата четете тук.

Полезно в ДВ (бр. 26 от 29.03.2019 г.)

search-2876776_1920В днешния 26-ти брой на „Държавен вестник“ са обнародвани нови устройствени правилници на Министерство на здравеопазването и на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“. В Изпълнителната агенция „Медицински надзор“ се вливат Изпълнителна агенция „Медицински одит“ и Изпълнителна агенция по трансплантация. С новия устройствен правилник се регламентират дейността, структурата и организацията на работа в Изпълнителната агенция.

Разписан е контролният механизъм, който агенцията ще упражнява спрямо дейността на лечебните заведения. Предвижда се контролът да бъде завишен спрямо сегашния.

Обединяването на Изпълнителната агенция „Медицински одит“ и Изпълнителната агенция по трансплантация в Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ ще доведе до премахване на дублиращите се функции и звена на сегашните структури.

Целта на новия Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването е привеждане в съответствие с Общия регламент относно защитата на данните, последните изменения в Закона за администрацията, Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество и др. подзаконови нормативни актове.

Публикувана е нова Наредба № 1 от 26 март 2019 г. за условията и реда за извършване на проверки от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, в която е регламентирано, че изпълнителната агенция ще извършва проверки във всички лечебни заведения на територията на Република България, като проверки могат да се извършват и в лечебни заведения на територията на други държави, когато се извършват съвместни дейности по трансплантация и внос на органи, тъкани и клетки или асистирана репродукция.

В наредбата е предвидена възможност в състава на комисиите, които извършват проверки, да участват и външни експерти и медицински специалисти, които не работят в агенцията, както и възможността агенцията да поиска писмено становище по конкретен казус или по медицинска документация от експертните съвети по медицински специалности или отделни медицински дейности. Представителните организации за защита правата на пациентите също ще могат да участват със свои представители като наблюдатели в извършваните проверки.

Закрива се Център „Фонд за лечение на деца“ с изрично постановление, което е в съответствие с промените в чл. 82 от Закона за здравето. Според тях след 31 март изпълняваните от Фонда дейности преминават за администриране към Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

До 31 март Фондът ще продължи да осъществява в пълен обем дейността си, а след това всички неприключили процедури по заявления за подпомагане на деца, както и изпълнението на издадените от директора на Фонда заповеди за организационно и финансово подпомагане, ще бъдат изпълнени от НЗОК.

Обнародвани са промени в Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, които са насочени към облекчаване на участниците и провеждане на опростени процедури за възлагане на дейностите и за продажба на дървесина, добита от държавните и общинските горски територии, чрез отпадане на задължението за представяне на документи, доказващи съответствие със заложените изисквания.

Тези документи се представят единствено от определения за спечелил процедурата участник преди сключването на договор, като за осигуряване на прозрачност те се описват в протокол от назначена комисия, който се публикува към електронната преписка за обекта, а на останалите участници се гарантира достъпът до самите документи.

Промяната позволява да бъде намален от 5 на 3  минималният брой лица, участващи в състава на комисията, което е облекчение за възложителите, съответно продавачите, организиращи процедурите. Част от декларираните обстоятелства, като внесена гаранция за участие, наличие или липса на задължения към организатора на процедурата, ще бъдат проверявани по служебен път, което реално намалява административната тежест за бизнеса.

Друго облекчение за бизнеса е отпадането на задължителното присъствие на участниците при провеждането на процедурите, освен при договаряне и при търг с явно наддаване, както и регламентиране на  възможността внесената от участника гаранция за участие при всички процедури да служи за пълно или частично внасяне на гаранция за изпълнение в случай, че е определен за изпълнител или за купувач.

Държавен вестник, брой 26 от 29.03.2019 г.

Държавен вестник, брой 26 от 29.03.2019 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Агенцията по вписванията ще работи извънредно този уикенд

агенция по вписванията

Чакат се поне 75 000 декларации от фирмите, които не са развивали дейност през 2018 г.

Всички офиси на Агенцията по вписванията в страната ще работят извънредно тази събота и неделя, за да могат всички търговци, фондации и сдружения, които не са развивали дейност през предходната година да подадат задължителната за това декларация. Това трябва да стане до края на март, а досега са подадени едва половината от очакваните декларации.

В събота и неделя – 30 и 31 март 2019 г., работното време на агенцията ще е от 9 до 15,30 ч. „Така институцията цели да улесни подаването в срок на декларациите по чл.38, ал.9, т.2 от Закона за счетоводството“, съобщиха от АВ.

От там припомнят, че освен на гише, документите може да се подават и онлайн на сайта на Търговския регистър и регистъра на юридически лица с нестопанска цел  – www.brra.bg.

Статистиката показва, че все повече заявления се подават с електронен подпис.

От Агенцията по вписваният посочват, че очакват тази седмица да бъдат подадени поне 75 000 декларации за неупражняване на дейност през 2018 г.  До момента са постъпили около 100 000 декларации. От тях около половината са подадени на гише, а останалите – по електронен път.

Повече информация по темата четете тук.

Полезно в ДВ (бр. 25 от 26.03.2019 г.)

В новия 25-ти брой на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Закона за устройството на територията. Всички устройствени планове и техните изменения, както и разрешителните за строеж в цяла България ще бъдат качени на единен информационен портал. Той трябва да заработи до две години.

Задължение на общините и министерствата ще бъде да го поддържат в актуален вид на интернет страницата на съответното ведомство. Издадените до влизането в сила на закона актове и документи ще се публикуват на интернет страниците на ведомствата в едногодишен срок от влизането в сила на промените в закона. Целта на тези промени е да се разреши проблема с липсата на информация за издадените разрешителни за строеж и направените частични промени в устройствените планове, които водеха до плътно застрояване.

Направен е и  опит да се реши проблемът с различната визия на жилищните сгради и кварталите. Дава се възможност на общините да въвеждат изисквания за облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли, което ще става с наредба, одобрена от общинския съвет.

Направени са промени и в разпоредбите, свързани с преместваемите обекти. Прецизирани са дефиницията за преместваем обект, видовете преместваеми обекти и условията и реда за тяхното поставяне и премахване. Въвеждат се изисквания с наредбите на общинските съвети да се определят максималните размери, конструктивното решение и архитектурно-художественото оформление на преместваемите обекти. Същото се отнася и за обектите, разполагащи се в поземлени имоти за времето на провеждане на обществени мероприятия – културни фестивали, спортни и атракционни прояви, благотворителни и рекламни кампании и други. Всички преместваеми обекти, поставени по досегашния ред, трябва да се приведат в съответствие с изискванията на промените в закона в едногодишен срок от влизането му в сила, а обектите по плажовете на Черноморското крайбрежие – в тригодишен срок.

                Обнародвани са и промени в Закона за концесиите, които прецизират текстовете за солидарната отговорност, начина на разрешаване на спорове между страните, както и основанията за недействителност на концесионния договор.

Посочени са изчерпателно случаите, в които може да се издаде решение за провеждане на повторна процедура. Предвижда се и публикацията в Националния концесионен регистър да се извърши след публикуване на обявлението в „Официален вестник“ на Европейския съюз, съответно – в „Държавен вестник“, когато обявлението е за поправка.

Предвижда се страните по договор за концесия с трансграничен интерес да могат да предвидят решаването на спорове по договора да се извършва от арбитражен съд. Политиката относно държавните такси при касационно обжалване пред Върховния административен съд се уеднаквява с тази по Закона за обществените поръчки.

 

Държавен вестник, брой 25 от 26.03.2019 г.

Държавен вестник, брой 25 от 26.03.2019 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 

Има още

Съдът в Люксембург казва плаща ли се отпускът на незаконно уволнените

Има ли незаконно уволненият право на обезщетение за неизползван платен годишен отпуск за времето, в което не е бил на работа до възстановяването му от съда – по този въпрос ще се произнесе Съдът на Европейския съюз (СЕС) заради дело на учителка от Пловдив.

Жената работила близо 20 години като преподавател по музика в основно училище в Пловдив, когато през 2004 г. директорът я уволнил. Тя обжалвала и съдът признал уволнението ѝ за незаконно. Така на 10 октомври 2008 г. тя била възстановена на работа, а три дни по-късно договорът ѝ отново бил прекратен. Този път тя не обжалвала.

Завела обаче иск срещу училището за 7 125 лв. Сумата, която претендира, е обезщетение за неизползван от нея платен отпуск от по 57 дни за всяка от четирите години от незаконното ѝ уволнение до възстановяването ѝ на работа. Районният и Окръжният съд в Пловдив отхвърлили иска ѝ, а Върховният касационен съд (ВКС) не допуснал делото до разглеждане.

Тогава учителката завежда дело за вреди срещу ВКС и иска компенсация от над 5 400 лв. за „изгубеното“ от нея обезщетение за неползван отпуск в периода на уволнението, като твърди, че произнасянето му е в нарушение на правото на ЕС и че той е бил длъжен да отправи преюдициално запитване до СЕС, вместо да не допуска жалбата ѝ. Учителката иска и компенсация от 2 000 лв. за морални вреди – за стрес, загуба на самочувствие, чувство за онеправданост, разочарование и загуба на доверие в институциите, силно притеснение и чувство за несигурност от липсата на защита на правата ѝ.

Делото се гледа в Районния съд в Хасково и именно той решава да се обърне към Съда на ЕС.

Съдът в Люксембург реално не се е произнасял по казус като този на учителката от Пловдив. В редица свои решения той е коментирал недопустимостта според правото на ЕС на лишаване на работник от обезщетение за неизползван отпуск, заради пенсиониране, продължително заболяване или под условие за действително положен труд за известен период от време (например поне 15 дни от месеца). При всички свои произнасяния съдът в Люксембург е тълкувал Директива 2003/88/ЕО относно някои аспекти на организацията на работното време.

Именно на чл. 7 от нея се позовава учителката. Разпоредбата гласи: „Държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че всеки работник има право на платен годишен отпуск от най-малко четири седмици в съответствие с условията за придобиване на право и предоставяне на такъв отпуск, предвидени от националното законодателство и/или практика. Минималният период за платен годишен отпуск не може да се замества с финансово обезщетение, освен при прекратяване на трудовото правоотношение“.

Повече подробности по темата четете тук.

Заявленията за издаване на заповед за изпълнение ще се подават по електронен път

Всички сайтове на съдилища ще бъдат унифицирани, за да могат страните и адвокатите по-лесно да търсят и намират информация в тях, това е заложено в проект, разработван по Оперативна програма „Добро управление“, по който ВСС е бенефициент.

Проектът има две основни дейности – първата е „Прилагане на унифицирани модели и стандарти за съдържание, миграция на интернет страници на съдилищата към Единния портал за електронно правосъдие и неговото надграждане“, а втората – „Централизиране на информацията от Системата за управление на съдебните дела (САС) в Единния портал за електронно правосъдие“. И двете дейности са насочени към подпомагане на гражданите, на техните процесуални представители и до известна степен на съдебната власт.

По отношение на първата дейност – всички съдилища имат интернет сайтове. Общият им брой е 182, от които два са на върховните съдилища, другите 180 – на останалите съдилища. Някои от сайтовете са еднотипни, но като цяло има разнообразие на дизайна. Всички сайтове имат сходни функционалности, но се достига до тях по различен начин – различни раздели, различни менюта, на различно място. Дори в адресите на сайтовете има разнообразие – различни домейни, различно изписване на съда. Това затруднява гражданите и особено много адвокатите, които търсят информация в интернет страниците на различни съдилища.

В резултат от изпълнението на проекта това ще се промени – сайтовете ще бъдат унифицирани като визия и функционалност. Ще се запази възможността за публикуването на специфична за конкретния съд информация, но това ще става по начин, който не променя унификацията. Това със сигурност ще облекчи гражданите и юристите, които работят професионално със съдилищата, но ще облекчи и съдебната система, предвид по-лесната поддръжка и създаване на навици за работа с тези сайтове, които ще са еднотипни.

Същевременно тази първа дейност на проекта включва и миграцията на интернет страниците на съдилищата в Единния портал, което ще доведе до централизация на информацията от всичките 180 сайта в портала. Това ще даде възможност до тази информация да се стига  от една точка, което безспорно би било  огромно улеснение за всички нейни ползватели.
Повече подробности по темата можете да  прочете в интервюто на ръководителя на проекта  в Lex.bg.

Няма да се дава българско гражданство срещу краткотрайни инвестиции

Да отпадне възможността чужденците, получили статут на постоянно пребиваващи у нас срещу инвестиции, впоследствие да станат и български граждани при значително облекчени условия. Това предлага Министерството на правосъдието, което публикува за обществено обсъждане проект за промени в Закона за българското гражданство.

Остава обаче възможността да станат български граждани тези, които са вложили в капитала на българско търговско дружество не по-малко от 1 млн. лв. за осъществен приоритетен инвестиционен проект, сертифициран по реда на Закона за насърчаване на инвестициите. Както и за постоянно пребиваващите от повече от година, които са поддържали инвестицията си над прага за издаване на сертификат за инвестиция клас А.

Според авторите на промените наличието на законова възможност за получилите постоянно пребиваване в България поради направени краткотрайни инвестиции (на основание чл. 25, ал. 1, т. 6 и 7 от Закона за чужденците), да кандидатстват при облекчени условия и ред за придобиване на гражданство, на практика не ги мотивира да кандидатстват за придобиване на такова поради извършени значими инвестиции.

Повече подробности по темата четете тук.