Полезно в ДВ (брой 11 от 05.02.2019г.)

В днешния 11 брой на „Държавен вестник“ е обнародван нов Правилник за устройството и дейността на центровете за специална образователна подкрепа. С него се уреждат функциите, дейностите, организацията на обучителния процес и на дейностите за подкрепа за личностно развитие, структурата, управлението и организацията на работата на центровете за специална образователна подкрепа (ЦСОП). С новия акт се цели да се определят функциите, които осъществяват ЦСОП в областта на обучението и подкрепата за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности – диагностична, рехабилитационна, корекционно-терапевтична, обучителна, както и свързаните с тях дейности. Посочени са и направленията, в които е структурирана дейността на ЦСОП: специална образователна подкрепа; специална психолого-педагогическа подкрепа; организационно-методическа дейност; административно-финансова и стопанска дейност.

Обнародвани са промени в Наредба № 50 от 2015 г. за капиталовата адекватност, ликвидността на инвестиционните посредници и осъществяването на надзор за спазването им, които са с цел съобразяване с разпоредбите на новия Закон за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ), в сила от 16.02.2018 г. Променя се режимът на издаване на разрешения и одобрения по наредбата, по ЗПФИ във връзка с пруденциалния надзор и по Регламент (ЕС) № 575/2013, при спазване регламентираните в ЗПФИ и в Закона за Комисията за финансов надзор правомощия на комисията и на заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“. Премахнати са текстовете от наредбата относно критериите, на които инвестиционният посредник следва да отговаря, за да се счита за значим, тъй като същите са уредени на законово ниво в ЗПФИ. Отново, с оглед уредени на ниво закон текстове, са премахнати разпоредбите относно вътрешни планове за възстановяване при ситуация на значително влошаване на състоянието на инвестиционен посредник, както и приложението към чл. 8.

Напиши коментар

Трябва да сте влезли, за да публикувате коментар.

Архив